Inspraak bij 'Open Raad' Stadsdeel Osdorp, 10 juni 2008

 

Inspraak bij 'Open Raad' stadsdeel Osdorp

 

Amsterdam, 10 juni 2008

 

Geachte raadsleden en bestuur,

Onze reactie op uw plannen hebben wij u al toegezonden, maar wij willen nog aanvullend reageren op de door u gepresenteerde visie met bijlagen, welke wij op uw website konden lezen.

Als eerste viel ons (tot onze schrik en ergernis) op dat u op pagina 17 van het visiestuk zegt: "Het Sloterplasgebied is de achterkant van de Westelijke Tuinsteden geworden en behoeft daarom aanpassing." Daarmee schetst u een negatief beeld van het hele gebied, terwijl u slechts over het Osdorpse deel kunt spreken.

In uw notavisie hanteert u een aantal uitgangspunten en argumenten die wij niet onderschrijven, bovendien worden argumenten niet altijd goed onderbouwd.

Op pagina 17 van uw visie merkt u bijv. op: "Waar de ontwerpers er destijds van uitgingen dat het park vooral rust moest uitstralen om aan de recreatieve behoefte van de Amsterdammer te voldoen, is er nu juist behoefte aan voorzieningen in het park die een langer verblijf in het park aantrekkelijker maken." U onderbouwt deze uitspraak niet. Dit lijkt ons een subjectieve conclusie. Een rustig en groen park kan heerlijk zijn om lang te verblijven.

Op pagina 19 noemt u als argument de toenemende druk op de openbare ruimte. Mee eens, maar er is meer openbare ruimte voor activiteiten dan de oevers van de Sloterplas. Er zijn pleinen en straten en u hebt een stadspark met mogelijkheden. Bovendien plant u voorzieningen die qua functie geen enkele relatie hebben met de Sloterplas of het park (hotel, spa/sauna of markt).

U spreekt in uw visie over kleine bebouwing; een gebouw van 5 etages kun je onmogelijk klein noemen.

Het is voor iedereen duidelijk dat de drie gebouwen gepland zijn om financiële ruimte te maken voor de centrumplannen, maar het is betreurenswaardig dat daar de oevers van de Sloterplas aan worden opgeofferd. Een argument als: "het versterkt de cultuurhistorische waarde" (zie pagina 32 van de bijlagen) gaat hier niet op. Ook deze uitspraak onderbouwt u niet.

Wij vinden dat u de cultuurhistorische waarde uitholt. Bebouwing hoort achter de oevers plaats te vinden en niet op de oevers.

U plant parkeergarages onder de nieuwe functies op de oevers. We constateren bij de opsomming van de verkeersstudies (pagina 15) dat het laatst in gang gezette onderzoek nog niet is afgerond. Dat betekent dat u geen besluit kunt nemen over dit plan. Dat zou in strijd zijn met de beginselen van behoorlijk bestuur.

 

 
Sloterplas