Brief aan de Stadsdeelraad Osdorp Amsterdam, 25 mei 2008

Brief aan de stadsdeelraad Osdorp

 

Amsterdam, 25 mei 2008

Aan de Raad van stadsdeel Osdorp
Osdorpplein 1000
Amsterdam

 

Betreft: Visie oevers Osdorp

 

Geachte leden van de Raad,

Naar aanleiding van de presentaties van het oeverplan van het Dagelijks Bestuur op 10 en 13 mei jl., constateren wij de volgende positieve punten:

a. dat in het algemeen veel reacties van bewoners en andere belanghebbenden zijn meegenomen in de nadere uitwerking
b. dat de oevers gedeeltelijk een groene en parkachtige uitstraling krijgen
c. dat er ruimte is voor (exotische) tuinen en recreatie
d. dat er geen kantoren, woningen, winkels gebouwd gaan worden omdat deze niets toevoegen aan het recreatieve gebruik van de oevers
e. dat de zuidwal langs de Lelylaan, die onder de hoofdgroenstructuur valt, parkachtig wordt met zachte rietoevers en dat dit een grootstedelijk project wordt
f. dat het rondje Sloterplas voor wandelaars verbeterd wordt
g. dat er geen aantasting van het concept van de Sloterplas plaatsvindt (geen demping).

Ondanks onze eerste opluchting dat de bouw van het stadsdeelkantoor op de oever niet doorgaat, constateren wij helaas dat:

1. er geen gevolg gegeven wordt aan het besluit van Provinciale Staten om de oevers niet te bebouwen: er zijn toch 3 permanente gebouwen gepland van resp. 5 lagen (hotel), 3 lagen (horecapaviljoen op steiger), en 3 lagen (overdekte markt, Urban Spa, bijzondere horeca) en veel kleine (tijdelijke) gebouwtjes, waardoor de stedelijkheid de overhand krijgt en het zicht op de plas vermindert;
2. ons standpunt van kleinschalige seizoensgebonden horeca niet strookt met de voorgestelde bebouwing;
3. de fraaie bomenrijen langs de Meer en Vaart gaan verdwijnen en groepjes bomen hiervoor in de plaats komen;
4. dat het evenemententerrein te veel verhard oppervlak toebedeeld krijgt. U wenst nl. "grootse evenementen". Wij hebben begrepen dat u als evenemententerrein (o.a. kermis, dag van het park) het Stadspark heeft aangewezen. Wij maken derhalve bezwaar tegen nog een terrein, nu aan de plas, voor grootse evenementen. Het gevolg hiervan zal zijn verstoring van de rust in het park en geluidshinder voor omwonenden van de Sloterplas.

Gelet op deze 4 punten maken wij bezwaar tegen voorgesteld plan.

Wij zouden het op prijs stellen als u het Dagelijks Bestuur verzoekt een gewijzigd plan te laten maken dat recht doet aan het besluit van Provinciale Staten (groen, openbaar en weids uitzicht) en onze uitgangspunten (groen, openbaar, park- en watergebonden recreatie met kleinschalige seizoensgebonden horeca).


Wij vertrouwen erop dat u het voorgaande zult betrekken bij uw discussie en de besluitvorming over dit onderwerp.

Hoogachtend,
namens het bestuur van de
Vereniging Vrienden van de Sloterplas

Harrët Haakma Wagenaar
voorzitter

 
Sloterplas