Plannen Horeca Nieuwe Oostoever

Aan Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer
T.a.v. het Dagelijks Bestuur
Postbus 67018
1060 JA Amsterdam


Amsterdam, 28 mei 2009


Geachte leden van het Dagelijks Bestuur,

 

Betreft: Plannen Horeca Nieuwe Oostoever

 

Hierbij willen wij u onze visie geven op uw voorstellen naar aanleiding van de prijsvraag Horeca Nieuwe Oostoever.

Over twee van de drie gepresenteerde voorstellen in uw folder waren wij zeer verbaasd en geschrokken. Deze omvatten namelijk beide een grootschalig hotel (8-12 etages). Het derde voorstel Full Colour lijkt op het eerste gezicht het best te passen bij onze visie, respecteert het aanzicht van het 'schip' en past ook in het gebied.

Bezoek aan de informatiebijeenkomst op 16 mei in de tent op Plein '40-'45 heeft tot de conclusie geleid dat Full Colour inderdaad de beste optie is van de drie. Wij pleiten dan ook voor nader onderzoek naar de mogelijkheid van uitvoering van het ontwerp Full Colour.

Duidelijk mag zijn dat een hotel aan de oever voor ons absoluut geen optie is.

Ook is deze optie in de twee bijeenkomsten van de klankbordgroep nimmer ter sprake geweest. Wel is bij de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep op 12 februari 2007 gezegd dat onze opmerkingen zouden worden meegenomen in een stedebouwkundig programma van eisen. Ons werd toegezegd dat wij over dat programma van eisen inspraak zouden kunnen hebben voordat Het DB er een besluit over zou nemen; deze toezegging is niet nagekomen. In uw brief van 26 augustus 2008 blijkt u een ambitieuze ontwikkeling op het oog te hebben met een minimaal programma van een café, restaurant, centrale voorziening, zaal, buitenterras en parkeerplaatsen ten behoeve van de prijsvraag. Over een hotel wordt niet gerept.

Toevallig kwamen wij vorige week in bezit van de folder: Sloterplas, Window of Opportunity, een uitgave van de Stuurgroep Sloterplas. Wij lazen o.a. dat er gestreefd wordt de entrees van het park te verbeteren, waaronder de entree aan de Oostoever. Naar onze mening past een hotel van 8/12 etages hier niet bij: een entree van een park vereist openheid naar het gebied.

Ook in de tekst onder RECREATIEVE VRAAG lezen wij geen suggestie die een hotel logisch maakt:
"Uitkomsten uit het Groot Groenonderzoek geven aan dat de waardering van parken vooral valt af te leiden uit de activiteiten die men er kan beleven. Naast de binnenstad met haar stedelijke attracties en uitgaansgelegenheden scoren de parken hoog, maar ook de evenementen, festivals, gelegenheid tot sporten en recreatief fietsen. Voor de Sloterplas e.o. betekent dit vooral dat indien deze functies gecombineerd kunnen worden in en rond de plas de attractieve waarde van de plas en daarmee ook het gebruik nog enorm kan toenemen."
Ook hierin lezen wij geen vraag naar een hotel.

In ons gesprek van maandag 25 mei jl. met de heer P. Dikken en de heer T. Meijer hebben wij om uitleg over het plotseling verschijnen van een hotel gevraagd. De heer Meijer verwees naar het verslag van de tweede klankbordgroep Horeca Oostoever van 26 juni 2008 waarin zou staan dat een hotel bespreekbaar zou zijn. Wij kunnen ons dit niet herinneren. Van deze tweede bijeenkomst hebben wij ook geen verslag ontvangen. Wel de eerder genoemde brief van 26 augustus 2008 (zonder vermelding van een hotel).

Wij concluderen dan ook uit de voorstellen van de prijsvraag dat er geen keuze is uit drie modellen maar dat er maar 1 keus is. Hotels op de oevers van de Sloterplas zijn voor ons onbespreekbaar dus ook de twee betreffende voorstellen.

Wij verzoeken u dan ook nader onderzoek te doen naar de mogelijkheden van het ontwerp Full Colour.

In afwachting hiervan,

met vriendelijke groet,


namens het bestuur

Harriet Haakma Wagenaar,

voorzitter

 

Zie ook:

* Geen Cruiseschip aan de Sloterplas
* Inspraak vergadering Raadscommissie Geuzenveld-Slotermeer
* Plannen Horeca Nieuwe Oostoever

* Sloterplasvrienden tegen hotel 'Oostoever' (op www.samenwest.nl)
* Opnieuw overlast Loveland-popfestival verwacht (op www.samenwest.nl)
* Buurtbewoners Oostoever voeren actie tegen hotelplan Geuzenveld-Slotermeer (op www.samenwest.nl)

 

 
Sloterplas