Inspraak vergadering Raadscommissie Geuzenveld-Slotermeer

Inspraak vergadering Raadscommissie Geuzenveld-Slotermeer

d.d. 9 juni 2009 - agendapunt 8

 

Geachte leden van de Raad,

Wat hier gebeurt, gaat voor de Vrienden van de Sloterplas (440 leden) alle perken te buiten. Binnen vier weken wordt een grootschalig complex met hotel, Café, restaurant, zalen etc. op de oever van de Sloterplas gepland als resultaat van een prijsvraag waarvan de afhandeling aan het Dagelijks Bestuur door u gemandateerd is. Vandaar dat dit onderwerp ter informatie vanavond op de agenda staat, aangezien de Raad, zoals de heer Dikken ons eerder liet weten, geen besluit meer hoeft te nemen over dit onderwerp.

 

Omstreden ontwerp

Echter wij richten ons toch tot u omdat de uitslag van deze prijsvraag die ons als lid van de klankbordgroep, vanmiddag om 15.13 uur per mail bereikte, omstreden is en wij van mening zijn dat de Raad zich over zo'n groot project met zoveel impact in de wijde omgeving moet uitspreken.

U heeft onze brief ontvangen en kent daardoor ons standpunt dat wij onoverkomelijk bezwaar hebben tegen een groot gebouw aan de oevers in welk stadsdeel dan ook omdat het de ruimtelijke werking van de Sloterplas aantast en daarmee het concept.

Ook stadsdeel Osdorp heeft nog steeds grootse hotelplannen op de oever en onlangs heeft stadsdeel Slotervaart ook de weg vrijgemaakt voor een mogelijke bouw van een hotel op het watersporteiland (ook oever). Dat de Centrale Stad om 9.000 hotelbedden vraagt is prima maar niet op de oevers van de Sloterplas.

T.a.v. Café Oostoever hebben wij in onze reactie op uw Horecavisie indertijd gezegd: uitbreiding met een terras op de begane grond heeft de voorkeur, zodat ook ouderen en gehandicapten gebruik kunnen maken van deze locatie en in de Klankbordgroep is van onze kant steeds sprake geweest van renovatie van het monument met een aanvulling van een kleinschalig gebouw.

Wij zijn dan ook heel onaangenaam verrast door twee modellen met een grootschalig hotel waarvan nu blijkt dat de Heren2 door het DB als winnaar uitgeroepen is.

Noch in: het Masterplan Sloterplasgebied, het Ruimtelijk Toetsingskader Sloterpark, uw Horecavisie, de klankbordgroep Oostoever, de SpvE en in uw informatie over Stedelijke Vernieuwing Slotermeer, Plannen SV haven Sloterplas, plannen SV Noorderhof en noch in de uitgangspunten voor de prijsvraag is er sprake van een hotel.

Bij de Heren2 wordt het monument Café Oostoever volledig ondergesneeuwd door het grootschalige hotel. Dat de architecten dus toch de mogelijkheid hebben gekregen om een hotel te tekenen was niet de afspraak. De heer Dikken heeft zelfs ons toegezegd dat 'dit stadsdeel geen hotel bouwt aan de oevers'. Dit was een reactie n.a.v. het voornemen van Osdorp om dit te doen.

 

Draagvlak

De inspraakperiode voor bewoners was ons inziens te kort en daardoor niet democratisch. Er was slechts twee weken gelegenheid de plannen te bekijken en op uiterlijk 16 mei dienden de reacties ingediend te zijn. In die paar weken viel ook nog een vakantie, de informatiefolder werd niet overal bezorgd (mogelijk alleen in woningen direct aan de plas?) en de Westerpost wordt ook niet overal bezorgd. Wij zijn dan ook de laatste twee weken door boze bewoners benaderd die zich gepasseerd voelden omdat men pas van de plannen hoorde na 16 mei. Horeca aan de oevers gaat niet alleen Geuzenveld-Slotermeer aan, maar ook de bewoners van Osdorp en Slotervaart.

In een gesprek met de heer Dikken en de heer Meijer werd ons verteld dat men inderdaad niet om een hotel had gevraagd, maar dat men erg gecharmeerd was van Heren2.

Er waren ruim 500 reacties van bewoners en op de valreep vernemen wij dat de stemmen ongeveer gelijk verdeeld waren over Full Colour en Heren2. Dat zijn dus ruim 500 reacties van mensen die door het stadsdeel zijn benaderd (o.a. ook bewoners van Oostoever/Sloterplas) en niet ruim 500 reacties uit ALLE bewoners van het stadsdeel, c.q. Westelijke Tuinsteden.

De inspraakprocedure van dit plan stelt dan ook teleur en dat zijn we van dit stadsdeel anders gewend.

 

Geachte leden van de raad:

De V.V.S. telt 440 leden en zij dringen er al jaren bij ons op aan om ons in te zetten tegen bebouwing van de oevers, anders dan passend in het recreatieve gebruik voor bewoners en zeker geen hotels, stadsdeelhuizen of woningen.

 

Wij vragen u ook rekening te houden met deze stemmen.

Wij vinden het niet acceptabel dat de raad geen discussie meer zou kunnen voeren over deze omstreden kwestie. En wij verzoeken u het DB van dit stadsdeel opdracht te geven tot een nieuwe prijsvraag met de juiste uitgangspunten en een uitgebreidere en langere inspraakprocedure om vervolgens zelf het besluit te nemen.

Wij danken u voor uw aandacht.

Namens het bestuur van de Vereniging Vrienden van de Sloterplas

Harriet Haakma Wagenaar, voorzitter
Verwoord door Tineke Rombout, bestuurslid

 

Zie ook:

* Geen Cruiseschip aan de Sloterplas
* Inspraak vergadering Raadscommissie Geuzenveld-Slotermeer
* Plannen Horeca Nieuwe Oostoever

* Sloterplasvrienden tegen hotel 'Oostoever' (op www.samenwest.nl)
* Opnieuw overlast Loveland-popfestival verwacht (op www.samenwest.nl)
* Buurtbewoners Oostoever voeren actie tegen hotelplan Geuzenveld-Slotermeer (op www.samenwest.nl)

 

 
Sloterplas