Afwijzing Bezwaar Mystic Garden

Bezwaar tegen Mystic Garden Festival helaas niet ontvankelijk
30 mei 2013

 

Begin mei bereikte ons het bericht van de mogelijke vergunning voor dit festival. In de Westerpost hebben wij direct laten weten wat onze bezwaren zijn tegen dit festival:

  • De broedende vogels.
  • Het terrein, namelijk het Grote Parkeiland waar 2 jaar geleden enorme schade is ontstaan door het Loveland Festival. Vorig jaar mocht Loveland niet op dat deel plaats vinden. Maar ook nu is de schade nog steeds zichtbaar.
  • De te korte tijd tussen vergunning en datum van het festival.


Naast ons bezwaarschrift aan het stadsdeel hebben we ons bezwaar ingediend bij de rechtbank Amsterdam met het verzoek tot een voorlopige voorziening ter voorkoming van het Mystic garden Festival.
Daarnaast hebben we bij het Ministerie voor Economische zaken ons bezwaar voorgelegd. Dit ministerie bewaakt de uitvoering van de Flora- en faunawet.

Op 28 mei vond de behandeling van ons verzoek betreffende de Voorlopige
Voorziening bij de rechtbank plaats. Peter Stein en Harriët Haakma Wagenaar hebben daar de vereniging vertegenwoordigd. Tot onze verbazing was, naast vertegenwoordigers van het stadsdeel, de ondernemer van Mystic Garden met zijn advocaat aanwezig. Deze voerde uitgebreid het woord en de ondernemer mocht inbrengen wat voor vreselijke strop het voor hem zou zijn als het festival niet door zou gaan. Uit een onderzoek naar de dieren in het park werd geciteerd dat reigers en lepelaars minder gevoelig zijn voor geluid dan mensen, zodat ons bezwaar daarmee niet gegrond was. Bovendien heeft de organisatie enige aanpassingen gedaan. O.a. is de toegang tot het festival verplaatst waardoor er minder beweging is vlak bij de broedende vogels. 
Broedende lepelaar Foto: Marjori Hong
Aan het eind van de zitting werd door de advocaat van Mystic Garden aan de rechter een mail overhandigd van het ministerie van Economische Zaken en Milieu, waarin stond,
dat het ministerie, na het bestuderen van de stukken, van mening is dat de genomen maatregelen voldoende zijn. Wel wil het ministerie dat de situatie gemonitord wordt. Ondanks dat het ministerie er van uit gaat dat er geen verstoring plaats vindt wil hij dat er ook achteraf gemonitord wordt of er geen nadelige effecten zijn op het broedproces. Dat moet binnen 3 dagen na het festival. Dat moet door een deskundige gebeuren. Naar aanleiding van onze brief aan het ministerie kregen wij een antwoord ongeveer gelijke strekking (Klik hier voor antwoord).

Mocht  u van oordeel zijn dat het festival overlast veroorzaakt, dan kunt u reageren op telefoonnummer 020 421 4567 (gemeente Amsterdam) of bij de organisator van het festival (06 498 06 066).

 

 
Sloterplas