Stand van zaken 'Metropolitaan Stadsmeer Sloterplas' (2)

Stand van zaken 'Metropolitaan Stadsmeer Sloterplas'

Gemeente Amsterdam

 

De leden van de Gemeenteraad,
De leden van de Bestuurscommissie Stadsdeel Nieuw-West,

Datum 7 oktober 2015

Bijlagen: Ontwikkelrichting Sloterplas, Visualisatie

Behandeld door: Coen de Rijk, Projectmanagementbureau, 06-20348261, Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Onderwerp: Stand van zaken 'Metropolitaan Stadsmeer Sloterplas'


Geachte leden,

De Sloterplas ligt hemelsbreed op slechts 4,3 km van de Dam. Een stadsmeer, zo dicht bij het hart van de stad, is een rijk bezit. Dat weten we van onder andere Hamburg, Beijing en Minneapolis. Maar de Sloterplas is nog niet het 'stadsmeer van de 21e eeuw': de vanzelfsprekende, blauw-groene 'metropolitane plek' om te verpozen en te ontspannen, voor de snel groeiende bevolking van Amsterdam en haar talloze bezoekers.

€ 2,5 miljoen voor ontwikkeling Sloterplas
In de Voorjaarsnota 2015 is € 2,5 miljoen toegekend voor ontwikkeling van de Sloterplas tot een metropolitaan stadsmeer. Eind 2014 is het initiatiefvoorstel van raadslid Groen getiteld 'Metropolitaan Stadsmeer Sloterplas' positief door de raad en het college ontvangen. De ambitie om de Sloterplas te ontwikkelen tot een metropolitane plas sluit aan bij het Strategisch Plan Amsterdam, Ruimte voor de Stad 2025, de Watervisie en Agenda Groen 2015-2018. Het geeft een impuls aan Stad in Balans. Het ontwikkelen van de Sloterplas zal leiden tot een spreiding van de recreatieve druk en een vergroting van de beleving en het gebruik van water voor alle Amsterdammers. Door het nemen van een aantal maatregelen op het gebied van waterkwaliteit, groen en varen, ontstaat versneld een goede voedingsbodem voor initiatieven van derden. Hierdoor zal de plas zich veel sneller ontwikkelen tot een recreatiegebied voor alle Amsterdammers.

Bestuurlijk team
Om de Sloterplas daadwerkelijk te ontwikkelen tot een metropolitane plas is er een bestuurlijk team Sloterplas in het leven geroepen, bestaande uit wethouder Eric van der Burg, Dagelijks Bestuurslid Ronald Mauer (Nieuw-West) en ikzelf. In deze nieuwe bestuurlijke samenstelling willen wij een logisch vervolg geven aan een periode waarin al aan het Sloterplasgebied is gewerkt.
In deze brief brengen we u op de hoogte van de stand van zaken en de route die wij voor ogen hebben om te komen tot een definitief pakket aan maatregelen voor de Sloterplas.

Ontwikkelrichting Sloterplas
We hebben de ambitie om de Sloterplas en directe omgeving door veel meer Amsterdammers en bezoekers te laten gebruiken dan nu het geval is. Het wordt een plas die goed ontsloten is over land en water met aantrekkelijke voorzieningen en een goede waterkwaliteit. Bijgevoegde Ontwikkelrichting Sloterplas geeft hier invulling aan. De ontwikkelrichting en visualisatie zijn een lange termijn perspectief, gericht op het versneld ontwikkelen van de Sloterplas tot een metropolitaan stadsmeer. Daarbij gaat het niet per definitie om grootse gebaren, ook kleine impulsen kunnen een grote verandering op gang brengen. De acties en maatregelen die worden betaald uit de toegekende € 2,5 miljoen worden geplaatst binnen dit perspectief. Uiteraard staan deze acties niet op zichzelf. Diverse initiatieven en projecten in en rondom het perspectief dragen eveneens bij aan de ontwikkeling van dit gebied tot een metropolitaan stadsmeer. Dat geldt ook voor acties die volgen uit visies en agenda's zoals Balans in de Stad, Agenda Groen, Watervisie, Gebiedsagenda Slotervaart en strategie Jan Evertsenstraat. Deze en andere projecten blijven, ook na besteding van de € 2,5 miljoen, hard nodig om de ambitie tot metropolitaan stadsmeer waar te maken.

Versterken van verbindingen en verblijfskwaliteit
Welke ingrepen kunnen het proces van verbetering op dit moment het beste vooruithelpen en versnellen? Ten eerste dient de ontsluiting van de plas over water en over land in orde te zijn. Vooral de aansluiting van de Sloterplas op de (verlengde) Postjesweg en de Jan Evertsenstraat vraagt om aandacht. Gedacht wordt verder aan het doorvaarbaar maken van de Westlandgrachtschutsluis, waardoor het rondje Sloterplas over water mogelijk wordt. Daarnaast moeten bezoekers één of meer vanzelfsprekende redenen hebben om aan de Sloterplas te willen verblijven. Met het faciliteren van goede aanmeervoorzieningen, meer stranden en zwemmogelijkheden en voorzieningen op de oevers/kades wordt de verblijfskwaliteit verhoogt. We sluiten aan bij de kracht die uitgaat van de Oostoever, Noordoever en zwemstrand Varkensbaai. Het creëren van een vliegwieleffect is hier kansrijk vanwege de reeds lopende ontwikkelingen en de aantakking aan de stad via de radialen Jan Evertsenstraat en (verlengde) Postjesweg en de nabijheid van de groeiende dynamiek in de Ringzone-West.

Verbeteren waterkwaliteit
De aanpak van de waterkwaliteit blijft een belangrijke prioriteit binnen de ontwikkeling van de Sloterplas. Dit is in lijn met de doelstelling van gemeente om te willen voldoen aan de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).
De komende twee jaar doet Waterschap Amstel, Gooi en Vecht/Waternet in samenwerking met de Gemeente Amsterdam nader (praktijk)onderzoek naar de waterkwaliteit, onder andere door het houden van experimenten. Reden voor nader onderzoek is de recente positieve ontwikkeling van de waterkwaliteit. Er wordt voorlopig daarom niet gestart met het maatregelenpakket, waarbij de waterkwaliteit onder andere door middel van stuwen wordt aangepakt. Uitkomst van onderzoek kan zijn dat onderdelen van dit maatregelenpakket alsnog in later stadium noodzakelijk blijken te zijn. Tijdens de onderzoeksperiode worden minimaal de tijdelijke maatregelen tegen blauwalgen bij het zwemstrand de Varkensbaai voortgezet, om het zwemplezier hier in stand te houden. Daarnaast wordt ingezet op het faciliteren van overige zwemplekken zoals aan de oostzijde van het park en bij het straks vernieuwde Café Oostoever.

Vervolgstappen
In de tweede helft van 2015 zal een nadere uitwerking van de ontwikkelrichting worden opgesteld, waarbij bewoners en andere (lokale) stakeholders worden betrokken. Het resultaat is een definitief maatregelenpakket inclusief concrete planning en kostenraming, waarbij inzet van middelen plaatsvindt in 2016 en 2017. En verder vooral doen! Samen werken aan een waar stadsmeer van de 21e eeuw. We zullen u periodiek op de hoogte brengen van de vorderingen, startend vanaf begin 2016.

Namens het bestuurlijk team Sloterplas,

Udo Kock
Wethouder Financiën en Water

Bijlagen:
1. Ontwikkelrichting Sloterplas 'Sloterplas - stadsmeer van de 21' eeuw'
2. Visualisatie Ontwikkelrichting 'Sloterplas - stadsmeer van de 21' eeuw'

Van: www.amsterdam.nl (agendapunt 18)

 

 
Sloterplas