Brief over Rode Contour raadsleden in Geuzenveld/Slotermeer, Slotervaart en Osdorp

Brief over Rode Contour raadsleden in Geuzenveld/Slotermeer, Slotervaart en Osdorp

 

Amsterdam, 24 april 2010

 

Beste raadsleden in Geuzenveld/Slotermeer, Slotervaart en Osdorp,

 

Van diverse kanten werden wij geïnformeerd over een schrijven van drie PvdA raadsleden uit Osdorp met betrekking tot het Ontwerp Structuurvisie Noord Holland en de wens tot wijziging van de rode contour aan de Osdorpse oever van de Sloterplas. Wij kunnen hieruit concluderen dat dus niet alle raadsleden zich kunnen vinden in het verzoek van de schrijvers van de brief.

 

Op de valreep wordt geprobeerd projecten, die het wezen van de Sloterplas en het park aantasten, en om die reden ook door anderen zijn afgewezen, toch weer mogelijk te maken.

 

Er wordt gesteld dat door de Raad van Geuzenveld/Slotermeer bij Oostoever een herontwikkeling van het monument (Café Oostoever met boulevard) met een hotel is voorzien; dat voorstel zou zeer breed zijn aangenomen. Integendeel, het is wel aangenomen door het dagelijks bestuur van Geuzenveld/Slotermeer maar niet door de deelraad. Door de TAC is dit plan afgewezen, omdat een hotel op deze plek geen versterking van de hoofdgroenstructuur betekent. Tevens heeft de TAC aangegeven ernstige bedenkingen te hebben tegen een massaal hotel op die plaats.

 

De suggestie dat, bij de huidige rode contour in de Structuurvisie van de provincie, elk plan wel vijf jaar uitstel oplevert doet geen recht aan de uitgangspunten en de houding van de Vereniging Vrienden van de Sloterplas.

 

Wij zijn van mening dat recreatie rond de Sloterplas zinvol en wenselijk is. Recreatie verdient ook ondersteuning door kleinschalige (liefst seizoensgebonden) horeca en mogelijk andere kleine voorzieningen.

 

Hotels, grote restaurants, sportschool of bioscoop wijzen wij inderdaad af. Dus ook binnen de huidige situatie is het voor ons denkbaar dat een speeltuin met kleine horeca e.d. gerealiseerd wordt.

 

Met de handhaving van de rode contourlijn langs Meer en Vaart in Osdorp is niet iedere vorm van bebouwing van de oever uitgesloten; wel moet daarvoor telkens ontheffing worden verleend. Ontheffing vragen heeft het grote voordeel dat er bij elk plan voldoende tijd wordt geboden om met elkaar na te denken over de zin van het voorgestelde plan, waarbij mede in de overwegingen kan worden betrokken of de voorgenomen bebouwing past in de totaalvisie op de Sloterplas en het karakter van de omgeving.

 

Dientengevolge pleiten wij er voor dat de huidige rode contour wordt gehandhaafd.

 

Laten we eerst met alle betrokkenen van gedachten wisselen op de brede conferentie over de Sloterplas - zoals toegezegd door beoogd portefeuillehouder Sloterplas Paulus de Wilt –zodat we een constructieve dialoog over de gewenste toekomst kunnen hebben vanuit een integrale visie op de Sloterplas.

 

Met vriendelijke groeten,

Namens de Vereniging Vrienden van de Sloterplas,

Harriët Haakma Wagenaar, voorzitter

 
Sloterplas