Brief Rode Contour Commissie Ruimtelijke Ordening Provinciale Staten

Brief Rode Contour Commissie Ruimtelijke Ordening Provinciale Staten

 

Aan de leden van de Commissie Ruimtelijke Ordening

Van de Provinciale Staten Noord Holland

 

Amsterdam, 21 februari 2010

 

Geachte leden van de commissie,

Twee weken geleden werden wij geïnformeerd over het feit dat in de Provinciale Ontwerp - Structuurvisie, waarschijnlijk op verzoek van stadsdeel Osdorp, de Rode Contour aan de Osdorpzijde van de Sloterplas is verschoven en het “Bestaand bebouwd gebied” of het ”Metropolitane Stedelijke Gebied" doorloopt tot aan de Sloterplas. Hiermee zou ruimte ontstaan om de oevers alsnog te bebouwen. Gedeputeerde Staten zou al akkoord zijn gegaan en als zodanig naar Provinciale Staten hebben gecorrespondeerd.

Onze reactie is aan de late kant omdat het stadsdeel Osdorp de Provinciale Ontwerp - Structuurvisie niet openbaar heeft gemaakt. Wij kunnen daarom geen zienswijze meer indienen.

Sterker nog, een van de huidige raadsleden bleek niet op de hoogte te zijn van een mogelijk verzoek.

 

Wij zijn om diverse redenen van mening dat:

- De oevers van de Sloterplas dienen onbebouwd en openbaar te blijven. Slechts een kleinschalige voorziening die de recreatieve functie ondersteunt is toegestaan. In de bestaande structuurvisie van Amsterdam (2003) ligt de Rode Contour op enige afstand van de zuid/west oever. De strook langs de oever is 'groen, buiten de hoofdgroenstructuur'. Dat dient ons inziens ook zo te blijven.

- In 2007 hebben de Provinciale Staten een vergelijkbaar verzoek van Stadsdeel Osdorp al afgewezen.

- Op 25 februari a.s. presenteert de gemeente Amsterdam de nieuwe Structuurvisie, waarna de inspraakprocedure start. In deze Structuurvisie staan ook suggesties voor de Sloterplas en het Sloterpark. Deze visie zal pas in het najaar in de nieuwe coalitie in Amsterdam worden vastgesteld.

- In de afgelopen bestuursperiode heeft een werkgroep, samengesteld uit wethouders van Amsterdam, portefeuillehouders van de drie omliggende stadsdelen, ambtenaren en corporaties nagedacht over de Sloterplas en het Sloterpark en hun ambities zijn verwoord in een ambitienotitie.

- De huidige partijen in Nieuw West hebben merendeels in hun verkiezingsprogramma opgenomen om na de verkiezingen een platform te ontwikkelen waarin bewoners en bewonersgroepen zijn vertegenwoordigd om met elkaar een visie op de Sloterplas en Sloterpark te ontwikkelen.

- Donderdag 4 februari is het rapport gepresenteerd: De toekomst van de groenstructuur van Parkstad. Daarin worden suggesties gedaan voor de groenstructuur binnen de stedenbouwkundige vernieuwing en de verdichtingbouw. De huidige portefeuillehouders van de drie stadsdelen hebben een intentieverklaring ondertekend, waarmee zij aangeven de suggesties van dit rapport te respecteren en mee te nemen in verdere planvorming.

 

U zult begrijpen dat nu akkoord gaan met het voorstel van stadsdeel Osdorp om de Rode Contour langs de Osdorpse oever te verschuiven, zo vlak voor de fusie van de drie stadsdelen en de verkiezingen, niet in de lijn ligt van het voorgaande.

 

Het is onze overtuiging dat de bevolking van de westelijke tuinsteden evenals vele bewoners van naburige stadsdelen grote waarde hechten aan het groene karakter van de terreinen langs de oevers van de plas. Dit karakter zou door bebouwing van de oever – bijv. langs Meer en Vaart - ernstig worden aangetast.

 

Wij verzoeken u dan ook dringend het akkoord van Gedeputeerde Staten niet over te nemen.

 

Hoogachtend,

Vereniging Vrienden van de Sloterplas

Mevrouw H. Haakma Wagenaar

Voorzitter

 
Sloterplas