Schouw Westzijde Sloterpark vanwege Kapwerkzaamheden

Schouw Westzijde Sloterpark vanwege Kapwerkzaamheden

 

Het stadsdeel is bezig met het kappen van risicovolle bomen in het Sloterpark. Medio september 2017 heeft het Dagelijks Bestuur expliciet besloten dat dit door moet gaan.

De komende periode worden nog circa 70 risicovolle bomen gekapt in Sloterpark West, met name rond de heemtuin, de kinderboerderij en de Natureluur en op het Groot Parkeiland.

Afgelopen zomer werden, na protesten van omwonenden, de kapwerkzaamheden aan de oostzijde van het Sloterpark stilgelegd. Ook de werkzaamheden aan de noord-, west-, en zuidzijde, waarvoor een onherroepelijke kapvergunning is, lagen grotendeels stil. Half september heeft het Dagelijks Bestuur van Nieuw-West besloten een second opinion te laten uitvoeren voor het oostelijk deel van het Sloterpark.

Hiervoor is een begeleidingsgroep ingesteld waar ook de Vrienden van de Sloterplas deel van uitmaken. Na vaststelling van het definitieve plan voor de oostzijde zal een nieuwe kapvergunningsaanvraag worden ingediend. Voor de westzijde is de kapvergunning onherroepelijk en worden de kapwerkzaamheden hervat.

Op 17 oktober werd een schouw georganiseerd om de omgeving te informeren. De heer Bobeldijk, Portefeuillehouder voor Beheer Openbare Ruimte was hierbij aanwezig, samen met enkele ambtenaren van het stadsdeel. Namens omwonenden waren er vertegenwoordigers van de Vrienden van de Sloterplas, de Buren van het Sloterpark, de Vereniging van Eigenaren Slotervaart en van een aantal bewonerscommissies uit Slotermeer, Geuzenveld, Slotervaart en Osdorp.

Procedure
Voorafgaand aan de schouw gaf de heer Bobeldijk een toelichting op de gang van zaken tot nu toe. Na informatie over de uitgestelde werkzaamheden en de second opinion aan de oostzijde meldde hij dat het stadsdeel in het overige deel van het park de werkzaamheden gaat hervatten. Daar wordt in de komende tijd behalve noodkap (vergunning achteraf) ook calamiteitenkap (vergunning vooraf) uitgevoerd aan zo'n 70 risicovolle bomen. En in een later stadium zal er nog verder gekapt gaan worden. De heer Bobeldijk gaf aan dat de communicatie vanuit het stadsdeel tot nu toe onvoldoende is geweest, daarom is nu een omgevingsmanager Sloterpark aangesteld in de persoon van mevrouw Anouk Busger.

Foto's
Daarna was het woord aan de heer Olijhoek, boomdeskundige vanuit het stadsdeel. Onder zijn leiding worden de kapwerkzaamheden uitgevoerd. Omdat een zieke boom aan de buitenkant niet altijd goed te herkennen is, liet hij aan de hand van foto's zien waarom bomen, die op het oog gezond lijken, toch gekapt worden (beschadiging, ziektes, kans op takbreuk). Helaas was zijn verhaal niet voor iedereen even overtuigend. Er ontstond een verhitte discussie of bomen die in de toekomst mogelijk gevaar kunnen opleveren (takbreuk, omvallen) nu al gekapt moeten worden of dat snoeien bijvoorbeeld ook een optie is. Ook waren de omwonenden van mening dat van parkbezoekers verwacht mag worden dat zij zelf hun verantwoordelijkheid nemen om bijvoorbeeld tijdens een storm het park mijden. Hierover was duidelijk een verschil van mening met het stadsdeel, dat alle denkbare risico's zoveel mogelijk wil uitsluiten.

Schouw
Tijdens de eigenlijke schouw op het parkeiland wees de heer Olijhoek op een aantal bomen die op de nominatie staan om gekapt te worden. Het te natte sparrenbos op het parkeiland gaat in zijn geheel verdwijnen en wordt vervangen door moerascipressen uit Osdorp, die daar toch weg moeten. Ook diverse beeldbepalende vleugelnoten en kastanjes moeten er aan geloven, net als een aantal wilgen, essen en populieren. Bij de Natureluur/Kinderboerderij verdwijnen alle rode esdoorns langs de paden. Tijdens de schouw bleek dat sommige bomen niet of foutief stonden aangegeven op de kaart die bij de kapvergunning hoort, andere bleken na enige discussie toch gespaard (gesnoeid) te kunnen worden. Ook hier liepen de emoties bij de omwonenden regelmatig hoog op.

Terugplanten
Op de vraag welke bomen het stadsdeel terug gaat planten bleef het antwoord schimmig. Door de ambtenaren werden voor de vuist weg zomaar wat suggesties geopperd. Het stadsdeel is verplicht evenveel bomen terug te planten, maar welke? Wij verwachten dat in ieder geval rekening wordt gehouden met het oorspronkelijk ontwerp van het park.

Tot slot zijn wij bezorgd over het voortdurend hoger opkronen van gezonde bomen en het stelselmatig verwijderen van onderbegroeiing. Hierdoor oogt het park steeds opener en verliest het zijn groene en beschutte karakter. Ook neemt de geluidsoverlast rondom de plas al enige tijd merkbaar toe.

Kortom, de schouw heeft onze bedenkingen tegen de aanpak van het achterstallig onderhoud in het park niet weggenomen. Wij zijn geïnformeerd maar van wederzijdse communicatie is helaas nauwelijks sprake.

Bestuur V.V.S.; oktober 2017.

 
Sloterplas