Concept-verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 10 april 2010

Concept-verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 10 april 2010

Aanwezigen: 6 bestuursleden en 10 leden.

 

1. Opening door de voorzitter

Harriët Haakma Wagenaar heet iedereen welkom en begint met een aantal leuke mededelingen.

* De Parrotia persica is geplant, de boom is een geschenk van ons aan het park.

* Verder meldt zij dat er ooievaars in het park zijn gesignaleerd.

* De vereniging is nog steeds groeiende.

* Binnenkort krijgen we te maken met één stadsdeel en dat maakt het voor de vereniging overzichtelijker.

* De ontwerp-structuurvisie Amsterdam is aan de orde met een nieuwe hoofdgroenstructuur. Daarin zitten wel een aantal zorgpunten m.b.t. de Sloterplas. We zullen van ons laten horen. We hopen dat we onder de nieuwe coalitie ook betrokken worden bij ontwikkelingen.

* Wij zullen de coalitie houden aan de toezegging om een conferentie over de Sloterplas te gaan houden.

* De drie stadsdelen proberen in hun laatste periode nog snel allerlei plannen door te drukken, zodat er een drukke tijd is voor bewoners en de vereniging.

 

2. Verslag Algemene Ledenvergadering van 19 april 2009

Het verslag wordt goedgekeurd.

Naar aanleiding van: Mevrouw T. Hoeksema meldt dat de bezwaren tegen Opium in Osdorp ongegrond zijn verklaard. Het bezwaar staat wel geregistreerd en heeft op termijn mogelijk wel enig effect bij vergunningen.

De heer O. Sluizer: de monumentenstatus van de oevers van de Sloterplas kan zinvol zijn in de zienswijze op de nieuwe Structuurvisie Amsterdam.

 

3. Ingekomen stuk

Brief van de heer Hafkamp namens de Ver. Van Eigenaren S.F. van Ossstraat, waarin hij onze aandacht vraagt voor de nieuwe plannen van stadsdeel Osdorp voor de oevers van de Sloterplas en voor de nieuwe Structuurvisie Amsterdam. De secretaris zal hem hierop antwoorden.

 

4. Verslag ontwikkelingen rond de Sloterplas in het afgelopen jaar

Januari 2009: inspraakprocedure m.b.t. horeca op het bastion Noorderhof-Zuid. Onze voorkeur, de Vuurkorf, is aangenomen. Het advies van de Technische Advies Commissie in Amsterdam heeft geleid tot vertraging, omdat het plan aangepast moest worden (kleiner en zonder culturele functie vanwege de hoofdgroenstructuur). De Vuurkorf zal nu in voorjaar 2011 geopend worden.

Februari 2009: de uitkomsten van het Sloterplasoverleg zijn bekend gemaakt. Onder de naam Windows of Opportunity zijn 13 interventies gepland. Inmiddels weten we dat de Fl'int er af is.

Momenteel zijn al gerealiseerd of in uitvoering: de fitnessapparatuur op drie plekken in het park. Verbetering watersportcentrum, het Disc Golf Parcours, de natuurspeeltuin.

De drie stadsdelen, twee corporaties en de centrale stad hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin budgetten zijn vastgelegd voor de uitvoering van de interventies.

Bij de natuurspeeltuin overweegt men een parkeerplaats, hiertegen hebben wij reeds bezwaar aangetekend.

Een competitie van de Disc Golf leidde tot afsluiting van een pad i.v.m. risico. Daar hadden we het stadsdeel al op attent gemaakt. Klachten over gebruik van de discs altijd melden bij het stadsdeel. De geplande bankjes in de zon zijn er niet gekomen, omdat er nu een werpplek voor de Disc Golf ligt.

Beheerplan Slotervaart voor de Oostoever. De plannen, zoals ontwikkeld in samenspraak met een platform, waar de V.V.S. was vertegenwoordigd, zijn inmiddels van de baan. Ook dat is onderdeel van het Sloterplasoverleg geworden.

Hotel aan de Oostoever: dat was een heet hangijzer in 2009. Ter vervanging van of aanvulling op café Oostoever plande stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer een horecavoorziening. Dit leidde tot voorstellen voor hotels. Het gekozen model vinden wij niet passen op de oevers en gelukkig vond de TAC dat ook, zodat dit plan voorlopig is uitgesteld. Maar dat is nog geen afstel. Dit houdt onze aandacht: de oevers moeten onbebouwd blijven.

In juni 2009 vond het eerste Sloterplas Festival plaats. Een festival met veel variatie en voor alle leeftijden. Prima, behalve het podium bij Osdorp. Dat veroorzaakte het hele weekend enorme herrie en leidde tot een record aan klachten. De organisatie en de ambtenaren van Osdorp vonden dit geen goed onderdeel en in 2010 zal deze vergunning niet meer verstrekt worden (m.b.t. een dergelijk podium dan). Wij hebben de drie stadsdelen hieraan herinnerd n.a.v. de aankondiging van de vergunningaanvraag voor het festival.

Ook hebben we nogmaals aangedrongen op het niet verlenen van een vergunning voor het Loveland Festival.

Alhoewel de Osdorpse Oevers in 2009 redelijk rustig waren zijn er op de valreep plannen gepresenteerd, waaronder een tijdelijke bioscoop aan de oever. Dat heeft onze zorg en aandacht. Er komt nog een procedure omdat een bioscoop niet past in het huidige bestemmingsplan, zodat er nog ruimte is voor inspraak en bezwaar.

Het idee, o.a. al verwoord door Maarten van Poelgeest, om in de nieuwe coalitie een portefeuillehouder Sloterplas aan te wijzen, spreekt de vergadering aan. Afgesproken wordt dat de secretaris contact zal leggen met de partijen die nu onderhandelen over de coalitie.

 

5. Verslag activiteiten 2009

Er zijn in 2009 vijf excursies geweest en twee lezingen.

 

6. Verslag penningmeester 2009

De post PM is bedoeld voor een eventuele extra activiteit. Onvoorzien is bedoeld voor mogelijke, niet geplande onkosten van algemene aard. De scheiding van deze posten lijkt wat gezocht. Kan mogelijk beperkt worden tot een post onvoorzien.

De contributie voor het milieucentrum loopt via een van de bestuursleden die dit nu zal declareren.

 

7. Verslag kascommissie

De leden van de kascommissie: Truus van Leuven en Sally Tee, hebben de kasboeken akkoord bevonden en verlenen het bestuur decharge. De schriftelijke bevestiging zal verstuurd worden.

 

8. Benoeming kascommissie

Benoemd zijn: Sally Tee en Alfons Berkemeijer, reserve is Truus van Leuven.

 

9. Periodiek aftreden en (her)verkiezing van bestuursleden

Helma Knijn was in 2009 aspirant bestuurslid, maar heeft zich teruggetrokken omdat bestuurswerk haar toch niet bleek te liggen. Yvonne de Graaf was ook aspirant lid en is nu nog beschikbaar met specifiek aandacht voor de nieuwsbrief.

Aftredend en herkiesbaar zijn Peter Stein en Tineke Rombout.

Emmy Groot stelt zich verkiesbaar als bestuurslid.

Harriët Haakma Wagenaar nodigt Wouter van de Wulp uit weer toe te treden tot het bestuur en deze zegt dat toe.

De vergadering kiest unaniem alle genoemde verkiesbare bestuursleden.

Emmy Groot wordt penningmeester en Tineke Stricker secretaris.

Het bestuur bestaat nu weer uit 8 leden, t.w.

* Harriët Haakma Wagenaar, voorzitter

* Tineke Stricker, secretaris

* Emmy Groot, penningmeester

* Yvonne de Graaf

* Tineke Rombout

* Peter Stein

* Berta Tenner

* Wouter van de Wulp.

 

10. Toelichting plannen en begroting 2010

In 2010 besteden we aandacht aan:

* zienswijze structuurvisie Amsterdam

* parkeerplaats natuurspeeltuin

* tijdelijke bioscoop aan Osdorpse Oevers

* kennis maken met de nieuwe deelraad

* conferentie Visie op de Sloterplas

* en de gebruikelijke nieuwsbrieven en excursies: de eerste op 25 april a.s.

De begroting wordt vastgesteld.

 

11. Rondvraag

* Mevrouw T. Hoeksema: de informatieborden in het park worden veel gelezen. Is het mogelijk dat er iets gepubliceerd wordt over de watervogels? Wouter van der Wulp belooft uit te zoeken wat er bekend is over de telling van watervogels, zodat er een stukje kan komen in de nieuwsbrief.

* Mevrouw Y. de Graaf: heeft gelezen dat op 22 april de Olifant India geplaatst gaat worden bij de rotonde Oostoever, door Tys de Ruyter en Tineke Stricker om 12.00 uur.

* De heer R. Bakker: Verlenging tramlijn 14 over de President Allendelaan is voorlopig niet mogelijk. Er kan voorlopig geen tramlijn komen, mogelijk wel een buslijn richting Schiphol.

 

12. Sluiting

Met een uitnodiging voor een drankje en de wandeling naar de Parrotia persica in het Sloterpark sluit Harriët Haakma Wagenaar de ledenvergadering.

 
Sloterplas