Inspraakreactie op de Structuurvisie 2040

Inspraakreactie van 24 november 2010 op de Structuurvisie 2040


De Vereniging Vrienden van de Sloterplas wil graag een aantal zaken onder uw aandacht brengen die, naar wij hopen, meegewogen zullen worden bij uw besluit over de structuurvisie Amsterdam 2040.

Wij reageren met deze punten op de visie op de Sloterplas op pagina 36 van de Structuurvisie.

Wij dringen voor de Sloterplas en het Sloterpark aan op:

* Geen pretpark maken van het Sloterparkgebied
* Behoud de bestaande verwevenheid van plas en oevers
* Toekenning van de Gemeentelijke monumentenstatus op de kortst mogelijke termijn
* Vaststelling van het Masterplan Sloterplasgebied

De ambitie in die visie voor de plas is o.a.: Levendigheid aan het water.


De Ambitienota ‘Window of Opportunity’ waarnaar steeds wordt verwezen bij het standpunt van B&W is slechts gemaakt door een stuurgroep van drie portefeuillehouders van de voormalige drie deelraden, twee vertegenwoordigers van de woningcorporaties en drie wethouders van de Centrale Stad.

De ambities zijn nooit in de inspraak geweest en bewoners hebben geen enkele invloed gehad op deze nota. Toch gebruikt de gemeente deze nota als uitgangspunt. Wij herkennen ons niet in de ambities van deze nota. Onze ambitie is recreatie die past in de natuur en bij de plas. Maatwerkondersteuning door kleinschalige horeca is daarbij prima. Het park als pretpark vernietigt echter de kwaliteiten van het gebied.

Ambitie Noordoever: stedelijk, cultuur en wonen


De noordoever is een brede boulevard met vier bomenrijen, door een weg afgesloten van hoogbouwflats.

In de beantwoording van de gemeente op de zienswijzen geeft men aan: Op de Hoofdgroenstructuurkaart verdwijnt de arcering 'bebouwing passend bij groenkarakter gebied' aan de Noordoever van de Sloterplas. De hele Noordoever is dan stadspark. Daarin kunnen wij ons vinden. Toch staat er in de structuurvisie als ambitie: stedelijk, cultuur en wonen aan de Noordoever. Wij verwachten dat de structuurvisie duidelijkheid verschaft hierover, namelijk dat het gebied voor deze ambitie achter de doorgaande weg (Noordzijde) ligt en niet op de Noordoever .

Overigens in het hele stuk worden de oevers verward met het gebied achter de wegen die langs het park lopen.

Door deze verwarring is het risico op aantasting van het concept van de plas en park groot. Wij willen dan ook een steviger bescherming in de vorm van een monumentenstatus in overeenstemming met de de Top 100 Jong Erfgoed van wethouder Herrema uit 2008.

De oevers moeten een aaneengesloten stadspark blijven en niet door begripsverwarring iedere keer het doelwit worden van projectontwikkelaars. De oevers moeten een aaneengesloten stadspark blijven en voorkomen moet worden dat door begripsverwarring deze integrale kwaliteit verloren gaat.

Ambitie Zuidoever: stedelijk, shopping en vermaak


De Zuidoever is een smalle verharde strook, ingericht als boulevard met bomen, afgesloten van het Osdorpse centrum door een brede verkeersweg met trambaan. De boulevard tussen het water van de Sloterplas en de verkeersweg is een integraal onderdeel van de Sloterplas, namelijk onderdeel van haar oevers. De Ambitie is om de Sloterplas en park in samenhang te ontwikkelen met de centrumontwikkeling van het Osdorpplein. Er moeten parkeervoorzieningen komen voor auto's. Nog dit jaar hebben de Provinciale Staten besloten niet akkoord te gaan met het verzoek van Stadsdeel Osdorp de Rode Contour te verleggen tot de waterkant. De Zuidoever blijft daarmee een integraal onderdeel van het Sloterpark/plas en niet van het centrum van Osdorp.

De opmerking aan het eind van de inleidende alinea over de gewenste steviger verwevenheid van de plas/park met de omliggende buurten laat zien dat de opstellers van deze zin geen kennis hebben van de betekenis en het ontwerp van de plas/park. Het is juist de verwevenheid van plas en oevers die de onderlegger is van het ontwerp van Van Eesteren en het karakter zo bijzonder maakt.

Ter afsluiting:


De V.V.S. is voortgekomen uit de klankbordgroep Masterplan Sloterpark. Dit Masterplan ging uit van het specifieke karakter van Sloterplas en park en was gebaseerd op een grondige kennis van het ontwerp en de mogelijkheden. Dit Masterplan zou alsnog vastgesteld dienen te worden.

Rust en natuur zijn de belangrijkste elementen van het gebied, maar recreatie welke past in de natuur en aan een plas wijzen wij niet af. Ondersteuning hiervan met kleinschalige horeca evenmin.

Nogmaals dringen wij er op aan de eerder genoemde standpunten te hanteren:

* Geen pretpark maken van het Sloterparkgebied
* Behoud de bestaande verwevenheid van plas en oevers
* Toekenning van de Gemeentelijke monumentenstatus op de kortst mogelijke termijn
* Vaststelling van het Masterplan Sloterplasgebied

Namens het bestuur van de
Vereniging Vrienden van de Sloterplas


Mevr. Haakma Wagenaar, voorzitter


Inspreker: T. Stricker, secretaris

24 november 2010

 

Bijlage 1 bij inspraak 24 november 2010


De Vereniging Vrienden van de Sloterplas zien graag de volgende wijzigingen aangebracht op blz. 36, 3.1.3 Sloterplas

1e wijziging
De volgende zin aan het eind van de inleidende alinea schrappen, omdat deze overbodig is:

"Daarbij moet de Sloterplas en -park steviger worden verweven met de omliggende buurten, zodat het ook gaat functioneren als het recreatieve hart van Nieuw-West."

Reden:
Bestaande verwevenheid is een gegeven en functioneert reeds als het recreatieve hart van Nieuw-West.

2e wijziging
Het volgende onder het eerste puntje:
Noordoever-stedelijk, cultuur en wonen wijzigen in: Noordoever – stadspark (zoals door u zelf gewijzigd)

en

Zuidoever – stedelijk, shopping en vermaak wijzigen in Zuidoever – stadspark.

Reden:
De toevoegingen bij de Noordoever en Zuidoever slaan op de gebieden achter de wegen die deze smalle oevers scheiden van de hoogbouw.
Hierbij is sprake van begripsverwarring.

3e wijziging
Puntje 3: De zin "Sloterplas en -park in samenhang te ontwikkelen met centrumontwikkeling Osdorpplein" verwijderen.

Reden:
Deze smalle boulevard met bomen tussen doorgaande weg en de Sloterplas moet gekoesterd worden als de groene omzoming van de Sloterplas.
De rode contour ligt dan ook over de doorgaande weg.

4e wijziging
Er worden volgens ons verschillende namen gebruikt voor het zelfde document nl.

Ambitienota Windows of Opportunity, Integrale Beleidsvisie, Ambitienota Sloterplas.

Verzoek:
Graag verduidelijking of eenduidig naamgebruik.

Bijlage 2 bij inspraak 24 november 2010


Aanvraag gemeentelijke monumentenstatus voor de Sloterplas met oevers


Monumentwaarde/betekenis voor Nieuw-West
* De Sloterplas met haar oevers zijn het grootste en belangrijkste erfgoed van stadsdeel Nieuw-West.
* Het ruimtelijke concept is de belangrijkste kwaliteit van het ontwerp, met name de bestaande open verwevenheid van de Sloterplas en haar parkoevers met de omliggende buurten. Dit ontwerp heeft geleid tot een ruimtelijke eenheid. (afd. Stadsontwikkeling o.l.v. Cornelis. van Eesteren)
* Dit erfgoed is in 2008 erkend door Bureau Monument en Archeologie door de Sloterplas met oevers (Stadspark 1939 – 1965, Dienst der Publieke Werken) een plek in de Top 100 Jong Erfgoed van wethouder Herrema te geven. Helaas heeft dit (nog) niet geleid tot een monumentenstatus voor het gebied.
* Het in 2003 met o.a. omwonenden opgestelde Masterplan Sloterplas is tot op heden nog niet vastgesteld. In dit plan staat een terughoudende omgang, dus respect voor het erfgoed en groen, met het gebied centraal. Wel is een ruimtelijk Toetsingskader Sloterplas vastgesteld waarin hoofdlijnen van het Masterplan zijn opgenomen.

Bedreigingen
* Het Masterplan staat sterk in contrast met de voorstellen van andere partijen die de plas en haar oevers graag willen exploiteren door de bouw van hotels of andere complexen. Toch is er in het Masterplan ook zeker plek voor ontwikkelingen in dit gebied. Deze beperken zich wel tot kleinschalig ontwikkelingen.
* Er is indertijd een overkoepelende Stuurgroep Sloterpark opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers van de centrale Stad, stadsdelen (nu 1 stadsdeel Nieuw-West) en woningcorporaties om versneld 13 interventies te realiseren. Vraag is of deze stuurgroep zonder de richtlijnen van het Masterplan kan komen tot goed onderbouwde plannen voor het gebied. Vraag is in onze ogen ook of woningcorporaties zich wel dienen te bemoeien met de toekomst van een groengebied. Beter is om BMA (Bureau Monumenten en Archeologie en de TAC (Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur) mee te laten denken over de toekomst van het gebied.
* In de concept Structuurvisie 2040 staat dat “steviger verweving” gewenst is. Indien dit leidt tot groenverlies en/of bebouwing op de oevers zou dit het concept aantasten waardoor de ruimtebeleving ernstig verstoord wordt. Om dit te beschermen is een monumentenstatus gewenst.

Betekenis monumentenstatus


Resumerend zijn wij van mening dat er tot op heden te weinig handvatten zijn om het gebied te beschermen vandaar onze aanvraag voor een gemeentelijke monumentenstatus. Een monumentenstatus betekent niet dat dit gebied op slot dient te gaan maar dat zeer zorgvuldig omgegaan moet worden met plannen voor verlevendiging en gevarieerd voorzieningenaanbod voor plas en park.

 
Sloterplas