Concept-verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 16 april 2011

Concept-verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 16 april 2011

Aanwezigen: 6 bestuursleden en 8 leden

 

1. Opening door de voorzitter

Harriët Haakma Wagenaar heet iedereen welkom en licht toe waarom we deze keer geen activiteit of lezing hebben als onderdeel van de bijeenkomst en we in de ochtend vergaderen. Oorspronkelijk zou op 16 april in de middag de opening en open dag van het Watersportcentrum plaats vinden. Wij wilden onze leden in de gelegenheid stellen die activiteit te bezoeken. Inmiddels blijkt dat plaats te vinden op zondag de 17e, maar wij konden onze vergadering toen niet meer aanpassen.

Van het bestuur zijn Wouter van der Wulp en Yvonne de Graaff verhinderd.

De aanwezige bestuursleden stellen zichzelf voor.

 

2. Verslag Algemene Ledenvergadering van 10 april 2010

Behoudens twee correcties van namen zijn er geen tekstuele opmerkingen en wordt het verslag goedgekeurd.

Naar aanleiding van de rondvraag:

Dhr. R. Bakker: in verband met de bezuinigingen gaat de verlenging van lijn 14 naar Osdorp voorlopig niet door.

Mevr. T. Hoeksema: graag alsnog aandacht voor haar vraag m.b.t. plaatsing van informatie over de watervogels in het park.

 

3. Verslag ontwikkelingen rond de Sloterplas in het afgelopen jaar

- Structuurvisie Amsterdam 2040: wij hebben een zienswijze ingediend waarin we een aantal zaken hebben benoemd, o.a. ons bezwaar tegen het park als evenemententerrein, bebouwing aan de oevers, de rode contour e.d.De gehele tekst is nog te vinden op onze website

- Sloterplasconferentie: er zijn nog steeds geen signalen over de organisatie van deze beloofde conferentie. We zullen De heer P. de Wilt hier vragen over stellen.

Dhr. R. Bakker: op 21 april is er een conferentie over de structuurvisie: “Over-morgen”. Hij hoopt nog een plaats te kunnen krijgen. Het bestuur van de V.V.S. heeft hier geen informatie over of uitnodiging voor gehad.

- Bioscoop aan de oevers: er was gekozen voor een half ondergronds plan. Wij hebben geprotesteerd tegen de komst van dit gebouw aan de oevers. Geruchten gaan dat de financiën een breekpunt zijn. Het DB moest een besluit nemen over dit plan en het is al enige maanden stil over dit onderwerp.De heer Hafkamp meldt dat hij contact heeft gehad met mevrouw Hegeman (projectleider) over de stand van zaken.  Zij meldde dat de exploitant het financieel nog niet rond krijgt; mogelijk komt het plan van de oude boten op de landtong als tijdelijke bioscoopzalen wel rond.

We wachten de inspraakprocedure af.

- De natuurspeeltuin: het plan is uitgebreid besproken. Onze visie dat het stadsdeel te weinig geld reserveert voor beheer en programmering werd gedeeld door diverse politieke partijen. Het plan is uiteindelijk wel aangenomen na enige verruiming. Onze zorg over het beheer blijft bestaan. Wij hebben ook nadrukkelijk gepleit voor behoud van de wandelroute. Ons bezwaar tegen parkeerplaatsen binnen het parkgebied is geaccepteerd en het plan is op dat punt aangepast.

De aanwezigen spreken hun twijfel over de haalbaarheid van dit plan en de zorg over het beheer uit.

Het stadsdeel heeft toegezegd dat er een gekwalificeerde gastheer wordt aangesteld.

- Festivals:  in de berichtgeving lazen we dat het Loveland festival wilde uitbreiden naar de zondag met een kinderfestival en het festival Infinity had ook een vergunning aangevraagd (vergelijkbaar festival). Beide vergunningaanvragen zijn ingetrokken. Het blijft belangrijk ons te verzetten tegen festivals.

Mevr. Hoeksema heeft contact gehad met een ambtenaar over festivals aan de Sloterplas; de centrale stad zou verzocht hebben om festivals in  Nieuw West.

Ze vraagt of het mogelijk is een openbare discussie te voeren over de hoogte van de decibellen. Mevrouw Verdonk heeft toegezegd dat er een evenementennota komt. Dat is mogelijk een moment voor discussie en beïnvloeding. Je zou ook kunnen kiezen voor festivals zonder versterkte muziek. Het gaat de bezoekers vooral om de dreun in hun lijf en juist dat is belastend voor omwonenden.

De heer Stein merkt op dat er in het Amsterdamse Bos een evenemententerrein zou komen voor festivals; dat lijkt een betere lokatie.

Billboards: de heer Bakker merkt op dat het aantal billboards op de hoek van de Cornelis Lelylaan/Meer en Vaart is toegenomen; er zouden er maximaal 2 mogen staan en nu staan er al vier. Ook zouden ze langer staan dan is toegestaan. Ambtenaren geven blijkbaar vergunningen af die afwijken van de regelgeving. Het verstoort het beeld op de Sloterplas.

Bezwaren van omwonenden hebben tot op heden geen invloed gehad.

Het bestuur van de V.V.S zal hierover een brief schrijven aan de verantwoordelijke portefeuillehouder,  mevrouw E. Verdonk.

Waterloop Noord-West zijde: Harriët Haakma Wagenaar licht toe wat de plannen zijn voor dat stuk van het park; de tekening ligt ter inzage in de zaal.

De nieuwe gracht gaat  “Sloterparkbadsingel” heten.

Vuurkorf: Stadgenoot zou deze horecagelegenheid bouwen en exploiteren. Vanwege de financiële situatie hebben zij de opdracht terug gegeven aan het stadsdeel, dat nu op zoek is naar een nieuwe ondernemer.

Fusie stadsdelen: door de fusie is er nu één portefeuillehouder voor de Sloterplas en het Sloterpark, namelijk Paulus de Wilt. Dat maakt het overzichtelijker. De kwartiermaker voor de Sloterplas, Mevrouw Olga van de Ven (centrale stad) heeft afscheid genomen. Binnen ons stadsdeel Nieuw West is een programmamaker aangesteld, mevrouw Anja Nobel. Het bestuur gaat kennis maken met haar.

Harriet Haakma Wagenaar maakt iedereen er nog op attent dat al deze onderwerpen terug te vinden zijn op onze website in de nieuwsbrieven van 2010.

 

4. Verslag activiteiten 2010

Er zijn in 2010 vijf excursies geweest en een lezing.

Mevrouw Sally Tee stelt voor de ledenvergadering volgend jaar op een avond te houden, zodat er mogelijk meer leden komen. Mogelijk met een avondwandeling?

Onze laatste excursie is gefilmd door Buurttelevisie. Uitzending is a.s. donderdagavond van 20.30-21.00 uur op Salto T.V. Het is ook te vinden als link op onze website.

 

5. Verslag penningmeester 2010

De penningmeester, Emmy Groot, licht de jaarrekening toe. De aanwezige leden complimenteren haar met de presentatie.

 

6. Verslag kascommissie

De leden van de kascommissie: Sally Tee en Alphons Berkemeijer, hebben de kasboeken akkoord bevonden en de vergadering verleent het bestuur decharge.

De kascommissie  complimenteert de penningmeester voor de wijze waarop zij haar  werkzaamheden uitvoert.

De schriftelijke bevestiging van hun akkoord is al verstuurd.

 

7. Benoeming kascommissie

Benoemd zijn: Sally Tee en Alphons Berkemeijer, reserve is  Aukje de Vries

 

8. Periodiek aftreden en (her)verkiezing van bestuursleden

Aftredend en herkiesbaar zijn Harriët Haakma Wagenaar en Tineke Stricker

Beiden worden herkozen.

 

Het bestuur is per 16 april 2011 als volgt samengesteld:

* Harriët Haakma Wagenaar, voorzitter

* Tineke Stricker, secretaris

* Emmy Groot, penningmeester

* Yvonne de Graaff

* Tineke Rombout

* Peter Stein

* Berta Tenner

* Wouter van der Wulp.

 

9. Toelichting plannen en begroting 2011

In 2011 is het vooral belangrijk te volgen hoe de politiek omgaat met de nodige bezuinigingen en welke consequenties dat gaat hebben.

Actieve aandachtspunten zijn: de tijdelijke bioscoop, de ontwikkelingen rond de Vuurkorf, de gewenste Sloterplasconferentie en de billboards.

Daarnaast organiseren we weer excursies en sturen we nieuwsbrieven, waarin u dan weer alle ontwikkelingen kunt volgen.

Begroting:

De heer Hafkamp adviseert een post op te nemen voor ledenwerving; voorgesteld wordt een bedrag van € 100,00.
Ook een post onvoorzien lijkt de leden verstandig. Met deze toezeggingen wordt de begroting vastgesteld.

 

10. Rondvraag

Mevrouw T. Hoeksema:

- er zijn nieuwe banken geplaatst, maar het overgrote deel toch weer in de schaduw. Op één plek is de grond wel verhard maar is geen bank geplaatst, terwijl dat juist een goede plek is om van de winterzon te genieten. Ze zal het stadsdeel vragen daar alsnog een bank te plaatsen.

- Verder merkt ze op dat de banken hoog zijn voor mensen met korte benen.

We nemen dit punt mee naar ons overleg met Patrick Tramper (stadsdeel Nieuw West).

- Het licht van de fontein is al maanden uit.

- Ze is ontevreden over herstel van park/paden na werkzaamheden. Tijdelijke borden zijn niet weg gehaald. Bestaande borden worden pas terug gezet na diverse telefoontjes.

Mevrouw de Vries:

- Wat wordt er aan de waterkwaliteit gedaan?

- Ze wil meer heggen, fietsers maken misbruik van het ontbreken van heggen. In het algemeen vindt men dat er te veel onderbegroeiing is weg gehaald.

- Ze maakt bezwaar tegen te veel beperkingen voor honden in het park

- Het uitzicht vanaf de Oostoever op het zwembad is lelijk

- Er moet beter gehandhaafd worden op het gebruik van fiets- en wandelpaden

- Pleit voor staande mastroute via de Sloterplas

- Heeft bezwaar tegen het gebruik van het park voor barbecues.

Gezien de tijd is er geen ruimte meer voor uitgebreide discussie over deze ingebrachte punten.

De heer Bakker:

- Wil een bankje op het schiereiland richting de straat.

- De wijziging van het openbaar vervoer in 2012 heeft consequenties voor de bereikbaarheid van de Sloterplas.

 

De heer Hafkamp: uit zijn lof voor het bestuur.

Mevrouw Verheij: vraagt of iedereen geschrokken was van de 1 april grap over de Mac Drive in het park?

Ze pleit voor verbod op gemotoriseerd verkeer door het park

Mevrouw Tee dankt het bestuur voor hun inzet al die jaren.

Hiermee sluit de voorzitter de vergadering af.

 

Actiepunten voortkomende uit de ledenvergadering:

1. Waterkwaliteit: Lezing door Wiegert Dulfert

2. Billboards: brief naar Mevrouw Els Verdonk, Dagelijks Bestuur stadsdeel Nieuw-West

3. Voorzieningen bij barbecues: met Patrick Tramper bespreken dat het stadsdeel meer voorzieningen aanbrengt op zomers dagen (meer vuilnisbakken)

4. Te hoge banken: onder de aandacht brengen bij Patrick Tramper

5. Onderscheid fiets- en wandelpad bij Torenwijck: met Patrick Tramper bespreken om dit te verbeteren

 

 
Sloterplas