Reactie op vergunningaanvraag Loveland en Infinity-house-festival

Reactie op vergunningaanvraag Loveland en Infinity-house-festival

 

De Vrienden van de Sloterplas hebben vernomen, dat bij het stadsdeel nieuwe vergunningaanvragen van twee grote festivals zijn ingediend. Een betreft een nieuw festival: het 'Infinity house festival', dat in juli 2011 op het zwembadterrein aan de Sloterplas moet plaatsvinden. De andere is van de organisatie van het Lovelandfestival van augustus 2011, dat met een dag wil uitbreiden. De V.V.S. is sterk tegen deze uitbreidingen en uit dit op 15 februari 2011 in een brief aan de raadsleden van het stadsdeel met het dringende verzoek de vergunningen niet te verlenen.

 

Lees hier de brief:

 

Aan het dagelijks bestuur en de raadsleden van Stadsdeel Nieuw-West

Pieter Calandlaan 1

1065 KH Amsterdam

 

Amsterdam, 15 februari 2011

 

Geachte dames en heren,

 

Naar wij hebben vernomen is er bij het stadsdeel een vergunningaanvraag ingediend voor het houden van het zg. “Infinity-house-festival”, dat volgens de vergunningaanvragers in juli 2011 op het zwembadterrein aan de Sloterplas zal dienen plaats te vinden.

 

Tevens is bij u in behandeling de vergunningaanvraag voor het wederom plaatsvinden van het Loveland-house-festival, dat gepland is in augustus 2011 en dat nu - volgens de aanvraag van Loveland Events BV - met een tweede dag zal worden uitgebreid.

 

Wij zijn er een tegenstander van dat festivals van een dergelijke omvang in het Sloterpark aan de Sloterplas plaatsvinden. Het is al lang niet meer zo dat de omvang van het festival beperkt is tot het terrein van het zwembad; het strekt zich uit tot een steeds groter wordend gedeelte van het park, dat gedurende enige tijd voor het publiek moet worden afgesloten.

 

Het festival gaat gepaard met enorm veel lawaai van versterkte muziek, dat wordt veroorzaakt doordat reeds in de vergunningverlening het decibelniveau op een veel te hoog peil is vastgesteld. Het gevolg is een zware geluidsbelasting in de wijde omgeving van de Sloterplas, een door intensieve bewoning gekenmerkt gebied. Nog afgezien van de geluidsoverlast maken wij namens onze leden bezwaar tegen het belasten van de flora en fauna van het park met zwaar materieel en grote mensenmassa's die dergelijke grote festivals met zich meebrengen.

 

Uit eerder genoemde vergunningaanvragen is gebleken dat het festival een steeds grotere aanzuigende werking heeft. Daarin vinden wij aanleiding om u te verzoeken de beide aanvragen niet in te willigen en in iedere geval de thans beoogde uitbreidingen - die van het Infinityfestival en die van het Lovelandfestival met een extra dag - niet toe te staan.

 

De ervaring leert dat een eenmaal verleende vergunning niet omkeerbaar lijkt omdat de aanvragers dat in een volgend jaar als een verkregen recht zullen beschouwen.

 

Onze vereniging bestaat uit circa 500 leden die voor het merendeel in de buurt van de Sloterplas woonachtig zijn. Wij weten dat wij de wens van onze leden vertolken wanneer wij bij u op afwijzing aandringen. Tot toelichting van ons verzoek zijn wij te allen tijde bereid.

 

U kunt daartoe contact opnemen met ondergetekende.

 

Hoogachtend,

Het bestuur van de Vereniging Vrienden van de Sloterplas

Mevr. H. Haakma Wagenaar, voorzitter

020 - 6990067

 
Sloterplas