Brief aan Dagelijks Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Het Dagelijks Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam

Amsterdam, 18 juli 2021

In reactie op het ter inzage liggend Ontwerp Waterbeheerprogramma Amstel Gooi en Vechtstreek heeft de Vereniging Vrienden van de Sloterplas een viertal vragen.

Ten eerste zijn we blij dat het waterschap natuur en goede waterkwaliteit als een belangrijk speerpunt in het programma heeft staan.


De Sloterplas is als KRW onderdeel aangemerkt en belangrijk onderdeel in het robuust maken en houden van het watersysteem. In uw beheerprogramma heeft u de volgende maatregelen voor de Sloterplas voorgesteld:
- De Sloterplas heeft veel baat gehad van de groei van mosselen. De mosselen hebben versterking nodig van de structuur (het zogenoemde uitwerkpakket, maatregelen met bestuurlijke keuzes);
- Pakket isoleren (niet acceptabel voor varen), alternatief pakket gezond watersysteem polder; samenhang met Nieuwe Meervaart (het zogenoemde dilemmapakket met bestuurlijke dilemma's).

Onze vragen/opmerkingen:

1. Wij lezen dat u de te nemen maatregelen voor de Sloterplas als een bestuurlijke keuze of dilemma voorlegt.
Als vrienden van de Sloterplas vinden wij dat u moet voldoen aan uw plicht van goed waterschapsbeheer. Dat betekent geen vermindering van de oppervlakte van de Sloterplas door de bouw van een theater in de plas.  Vermindering van de oppervlakte van een KRW kan niet worden gecompenseerd door elders een sloot te graven. Wij menen dat de Sloterplas naast een cultuurhistorisch monument ook een belangrijke functie heeft in de berging van regenwater. Zeker gezien de verwachting dat de heftige regenval in Limburg, Duitsland en België van de afgelopen dagen (met vele doden) steeds vaker zal voorkomen. Wij menen dat u als beheerder van de Sloterplas de gemeente niet mag toelaten te bouwen in de plas. Ook een gebouw op palen boven het wateroppervlak lijkt ons de waterkwaliteit niet ten goede komen. Elders in de stad wordt geen toestemming gegeven voor het realiseren van vlonders of steigers op het wateroppervlak, omdat dit de waterkwaliteit niet ten goede zou komen.

2. Over de mosselen in de Sloterplas wordt in uw beheerprogramma te weinig uitleg gegeven aan de zinsnede: 'de mosselen hebben versterking nodig van de structuur'. Wat wordt hier mee bedoeld? Onderwaterconstructies waar de mosselen aan kunnen groeien? We willen graag in uw antwoord verduidelijking van dit uitwerkpakket voor de Sloterplas. We vinden dat de bevaarbaarheid van de plas door geen enkele structuur mag worden verminderd (dus ook niet door het plaatsen van een gebouw in het water).

3. De gemeente Amsterdam is voornemens de Sloterplas als locatie voor mogelijk winning van zonne-energie aan te wijzen. De wijze waarop wordt niet nader toegelicht, maar wij denken dat drijvende zonnepanelen een optie is. In uw beheerprogramma wordt deze ontwikkeling voor de Sloterplas niet genoemd. We menen dat zonnepanelen in de plas de waterkwaliteit niet ten goede zal komen. Daarnaast worden natuurwaarden en recreatieve waarden door de plaatsing van drijvende zonnepanelen vernietigd. Wij kunnen daar niet mee akkoord gaan. Wat is uw mening?

4. Alle maatregelen voor de Sloterplas bij elkaar opgeteld zien wij een doemscenario voor ons, waarbij de kwaliteit van de Sloterplas als landschappelijk groen-blauw hart van de Westelijke Tuinsteden met het (bad)water wordt weggegooid. Een Nieuwe Meervaart prominent in de Plas met rondom een constructie die bijna de hele plas bedekt met aan de bovenkant zonnepanelen en aan de constructiepalen onder water schermen met de Quaggamossel. We hopen dat het bestuur van AGV zich nooit zal laten verleiden mee te werken aan deze plannen van de gemeente Amsterdam, en de natuur, waterkwaliteit en gebruiksplezier voor bewoners in acht blijft nemen.

Met vriendelijke groeten
Het bestuur van de Vereniging Vrienden van de Sloterplas

Mw. C.A.M.Stricker, secretaris
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
tel. 06-33736745

 

 

 

 
Sloterplas