Reactie V.V.S. op herziening Beleidskader Hoofdgroenstructuur


Spoed
t.a.v raadscommissie RO 7 december 2022
Burgemeester en wethouders

Aan de leden van Burgemeester en wethouders en
De leden van de Commissie RO
Amstel 1,
1011 PN Amsterdam


Amsterdam, 4 december 2022

Geachte leden van B & W en Cie RO

Betreft: Beleidskader Hoofdgroenstructuur

Na de inspraak periode voor het Beleidskader Hoofdgroenstructuur en de nota van beantwoording heeft de wethouder nog iets toegevoegd aan het beleidskader.

In artikel 4.2 heeft de wethouder opgenomen dat de behoefte aan woningen dusdanig toeneemt dat bouwen in de Hoofdgroenstructuur een optie kan zijn. Bovendien geeft hij daarbij aan dat de TAC geen advies meer geeft 'of' het kan maar alleen over 'hoe' het kan. Dit geeft de gemeente een vrijbrief in de Hoofdgroenstructuur te bouwen terwijl bij het aanbieden van het beleidskader juist gesproken werd over uitbreiden van de Hoofdgroenstructuur.

Wij beschouwen dit als onbehoorlijk bestuur aangezien deze toevoeging niet bekend was bij bewoners toen het beleidskader ter inzage en inspraak is aangeboden. Op deze wijze hebben bewoners geen eerlijke kans om op ingrijpende toekomstplannen te reageren.

Wij gaan er van uit dat de commissie RO negatief adviseert en de gemeente het Beleidskader Hoofdgroenstructuur herziet naar de versie die bewoners hebben kunnen beoordelen.

Met vriendelijke groeten
Bestuur Vereniging Vrienden van de Sloterplas

Tineke Stricker, secretaris

 

 

Aanvulling in Beleidskader Hoofdgroenstructuur
Aangevuld na participatie en nota van beantwoording


4.2 Gebieden of plekken met een opgave

De toename van het aantal inwoners en veranderende wensen en behoeften ten aanzien van het groen brengen ruimteclaims met zich mee die ook gevolgen (kunnen) hebben voor de Hoofdgroenstructuur.

Aan de ene kant is er meer dan ooit behoefte aan het beschermen van groen in de stad. Om die reden zijn voor eerst 'stadsnatuurgebieden en verbindingen' aangewezen als onderdeel van de Hoofdgroenstructuur. Deze gebieden hebben een hoge ecologische waarde: rust en extensief gebruik staat hier voorop. Aan de andere kant is er door de groei van het aantal inwoners meer behoefte aan ruimte voor recreatieve of maatschappelijke voorzieningen, zoals sportvelden.

Hierbij is het de uitdaging om bij de realisatie ervan zoveel mogelijk andere groenwaarden te versterken. In de Omgevingsvisie 2050 staan de belangrijkste opgaven ten aanzien van het gebruik van het groen beschreven en gevisualiseerd (zie Hoofdstuk 7 Omgevingsvisie 2050 en de kaart op pagina 92). Deze opgaven gaan soms gepaard met extra bebouwing en verharding in de Hoofdgroenstructuur. Dat is maatwerk en vraagt om een zorgvuldige inpassing.

De TAC zal bij deze opgaven niet toetsen op de vraag 'of' het kan worden ingepast, maar wel 'hoe' (in welke mate, met welke ruimtelijke structuur en met welke inrichting/vormgeving). Daarbij worden geen concessies aan de omvang en de kwaliteit van de Hoofdgroenstructuur. De belangrijkste opgaven zijn (zie kaart 4): "Begraafplaatsen, volkstuinparken en sportparken openbaarder en toegankelijker" Potentie groen-blauwe hotspot" Opgave sportlandschap.

 

 

 

 
Sloterplas