Nieuw stedelijk evenementenbeleid - Vervolg

Nieuw stedelijk evenementenbeleid - Vervolg


In januari 2018 was het aan de Commissie Algemene Zaken om het Nieuwe stedelijk evenementenbeleid te bespreken en advies uit te brengen aan de gemeenteraad.

Zie ook het bericht: Stand van Zaken bij het evenementenbeleid van de gemeente Amsterdam.

Een enorme hoeveelheid insprekers brachten hun bezwaren en wensen in. Dat betekende dat er een verlenging van de vergadering noodzakelijk was en die vond plaats op 6 februari 2018.

In deze commissievergadering is lang gediscussieerd over de betekenis van de geluidsnorm. Die is vastgesteld op maximaal 85 dB(C) en dat is de norm voor de lage tonen. Anders dan voorheen wordt nu ook daarop gemeten. Volgens een deskundige op gebied van geluidsmetingen is dat beter dan voorheen maar nog lang niet goed genoeg. Het zou minstens naar 80 dB(C) moeten. Volgens de gemeente betekent 85 dB(C) een geluid van 50 dB(A) in de woning. Dat zou betekenen dat men met elkaar kan praten en dat men kan slapen. Niet iedereen was er van overtuigd dat het klopte.

Een ander heikel punt is de zgn. Meteo-correctie. Deze geldt o.a. voor het Sloterpark. Bij toenemende wind mag het geluid naar 88 dB(C). De deskundige die ik al eerder noemde heeft in 2017 de situatie van Loveland gevolgd. Daar bleek die 88 dB(C) toegestaan op basis van schijnbaar gemeten windkracht 4/5. Gegevens van Schiphol wezen echter aan windkracht 1/2. Kortom men doet maar wat. Dit rapport heeft hij ook aangeboden aan de gemeenteraad. Diverse partijen pleitten voor schrappen van de meteo-correctie.

Ook het aantal evenementen in Amsterdam, en de stapeling van evenementen in sommige weekends. werden bediscussieerd.

Er wordt veel verwacht van betere handhaving, waarbij organisatoren die de regels overtreden 'gestraft' worden met onthouding van een nieuwe vergunning. Over beschikbaar geld hiervoor moet de nieuwe gemeenteraad beslissen, dus het is nog afwachten of men echt gaat handhaven.

Nieuw was dat in het locatieprofiel Sloterpark gesproken werd over vier dagen met vergunning voor 85 dB(C) waarvan 1 evenement 2 dagen zou mogen duren. Ons bezwaar werd niet ontvankelijk verklaard. Er was altijd sprake van 3 dagen voor Dance festivals. Wij rekenen de Colour Run daarbij maar dat wordt in het evenementenbeleid als sportevenement gezien. Een handig trucje om Loveland voortaan twee dagen toe te staan.

Op 14 februari heeft de gemeenteraad gesproken over het beleid en de vele moties daarop. De voor ons cruciale moties over geluid, het aantal dagen en de meteo-correctie hebben het niet gehaald.

Wat betekent dat voor het Sloterpark?
Twee dance festivals waarvan een zo mogelijk twee dagen en een derde evenement (zoals Colour Run) met sterke geluidshinder.

Geluidsnorm voor Dance Festivals maximaal 85 dB(C) met mogelijkheid tot uitbreiding naar 88 als de wind daar aanleiding toe geeft.

Organisatoren hebben ook geen gehoor gevonden voor hun wens om een groter terrein te mogen gebruiken en de eilandjes te blijven gebruiken.

* Toegezegd: betere controle en handhaving.

Ook is opgenomen dat bij slecht weer voorafgaande aan het evenement gecontroleerd wordt hoe het park er bij ligt en dan kan de burgemeester het evenement alsnog verbieden. Sommige raadsleden begrepen dat ik daar niet veel vertrouwen in had. Tot nu toe zijn de economische consequenties voor organisatoren altijd zwaarwegender geweest dan onze bezwaren.

We gaan het zien en horen komende zomer!. Evaluatie van dit beleid is in 2020.

Tineke Stricker, maart 2018.

Voor meer informatie over geluidsmetingen, zie:
* wikipedia.org/wiki/Decibel (eenheid)
* wikipedia.org/wiki/dB(A)
* wikipedia.org/wiki/Wegingscurves A en C


 
Sloterplas