Zienswijze Groenvisie 2050 - juni 2020

Gemeente Amsterdam
t.a.v. de directeur Ruimte en Duurzaamheid
Postbus 2758
1000 CT Amsterdam


Amsterdam, 22 juni 2020

Geachte heer, mevrouw

Betreft: Groenvisie 2050

Als Vrienden van de Sloterplas zijn wij vanzelfsprekend blij met vergroten van de Groenkwaliteit in de stad.
Het stelt ons bovendien tevreden dat veel uitgangspunten betreffende het stadsgroen weer zijn overgenomen van het Bureau Stadsontwikkeling (een onderdeel van Publieke Werken, van 1929 t/m 1979 onder leiding van Van Eesteren en mej. Mulder).

Onze inspraak bestaat uit twee delen:
a. Opmerkingen m.b.t. de Visie
b. Suggesties en wensen t.a.v. verdere uitwerking plannen voor het Sloterpark

a. Opmerkingen m.b.t. de visie


Het verbaast ons dat juist de Sloterplas met het omringende park als groen-blauw hoogtepunt en middelpunt van Nieuw-West (begonnen in 1948) niet wordt genoemd.
Op het globale kaartje is het Sloterpark als stadspark zelfs niet te vinden.
Dit is des te pijnlijker omdat wij ons sinds 2003 hebben ingezet om het Sloterplaspark, de natuur om de plas met veel stadsbos te behouden.

Parkconciërge
U noemt in uw visie dat alle parken een parkconciërge krijgen. Nu vragen wij al jaren om een vaste parkbeheerder voor het Sloterpark.
Of de taak van de conciërge aansluit bij wat de Vrienden van de Sloterplas erbij bedachten is nog niet bekend.
Wat wordt de taakomschrijving?

Wij denken aan:
Een conciërge die alle geplande ontwikkelingen kent, die informatie kan geven, die verbinding legt tussen bestuur en bewoners.
Die een groot deel van de werktijd in het park is en aanspreekpunt is voor gebruikers, misstanden kan signaleren, oplossingen bedenkt, zo nodig kan (laten) ingrijpen als zich calamiteiten voordoen en werkzaamheden bewaakt. Hij overlegt regelmatig met gebruikers en andere belanghebbenden van een park.
Maar er is ook behoefte aan een Parkvoogd: een groendeskundige met overzicht over het hele park, beslissingsbevoegdheid heeft en in contact is met de wethouder, de politiek en deskundigen en parkverenigingen.

Daarnaast adviseren wij de gemeente om een kwaliteitsteam Groen Amsterdam in het leven te roepen. Een soort welstandscommissie groen die ruimtelijke ingrepen beoordeelt en toetst aan de vastgestelde identiteiten van elk uniek park of straatbeeld. Daarin nemen o.a. plaats een ecoloog, en een ontwerper.

Groene verbindingen
Een belangrijk punt voor de Hoofdgroenstructuur. In Nieuw-West zijn al veel verbindingen te vinden.

Beheer groen
Als het bestaande groen in de stadsparken werkelijk van grote waarde is voor het stadsbestuur zou er in de Groenvisie ook een nieuwe richtlijn met gebruiksvoorschriften

Beheer bomen
Het is belangrijk dat nogmaals benadrukt wordt dat voor elke gekapte boom een nieuwe boom wordt geplant. Dat gebeurt nog niet altijd.?Wij adviseren de gemeente een bomenbalans per park bij te houden. Alle bomenkap en -plant dient daarin te worden bijgehouden.

Recreatie
U noemt het belang van recreatie. Daar is het groen uiteraard geschikt voor maar rust is ook nodig. Een omschrijving welke recreatie in welk groen passend is ontbreekt.
De stad noemt al jaren Dancefestivals ook recreatie!  Prima op speciale plekken maar niet in parken. Dus gaat u een inhoudelijke omschrijving wat u verstaat onder recreatie in het groen opnemen in de uitwerking? Zoals het er nu staat is het te vrijblijvend en open voor de waan van de dag!

Scheggen
Groen om de stad is belangrijk, dus: Geen nieuwe distributiecentra en andere zakelijke bedrijvigheid rond de stad toevoegen, dus houdt Lutkemeer groen.

Sportvelden
Kunstgras hoort niet tot het groen gerekend te worden want voegt niets toe aan uw uitgangspunten: klimaatbeheersing en gezondheid. Dus kunstgras weg van de sportvelden en de schoolpleinen.

Participatie bewoners en bedrijven
Aan groen werken we samen klinkt misschien uitnodigend maar de gemeente zal zich moeten realiseren dat zij in de eerste plaats verantwoordelijk is voor het beheer van het groen. Er zijn ongetwijfeld vrijwilligers te vinden die daar iets aan willen bijdragen maar beheer van groen mag er niet van afhankelijk zijn.
Dat geldt ook voor de uitnodiging aan bedrijven en organisaties om een bijdrage te leveren aan de groene stad.
De voorwaarden voor bijdragen (ook financieel door bij voorbeeld bedrijven) dienen helder geformuleerd te worden. Wij gaan er van uit dat de besluitvorming wat waar gebeurt in het groen uiteindelijk bij de gemeente ligt. Dat geldt niet alleen voor aanleg, onderhoud en beheer. Maar ook voor het gebruik van groene zones, parken e.d.
Het mag niet betekenen dat parken vercommercialiseerd worden.

b. Suggesties en wensen t.a.v. verdere uitwerking plannen voor het Sloterpark.

Zwembadterrein Sloterpark
Een uit ons hart gegrepen idee uit de Groenvisie is het toegankelijker maken van o.a. zwembadterreinen.

In 2002 is op het parkterrein van het oorspronkelijke Strandbad Sloterplas een nieuw sportbad gebouwd en is het park eromheen afgesloten. De exploitant van dit terrein is Optisport.
Twee delen van het terrein worden niet door Optisport gebruikt maar zijn niet openbaar toegankelijk.
Het is al jaren een wens van ons dat het zuidelijkste stuk van het terrein, voorzien van speeltoestellen, wordt onttrokken aan Optisport om het weer openbaar te maken in het park. Het meest noordelijke stuk is verhuurd aan de Buurtwerkplaats. Het is een nauwelijks groen stuk. Onze wens is dat na het verlopen van de huidige vergunning van de Buurtwerkplaats dit stuk weer wordt toegevoegd aan het Sloterpark. Dat zou een bijzonder kwaliteitsimpuls zijn voor het Sloterpark. Op oude foto’s is te zien dat er voorheen een bospartij te zien was.
Ook zou het rondje Sloterplas dan langs het water bij het zwembadterrein kunnen lopen.

Kwaliteit parken
Meer kwaliteit in bestaande parken stellen wij ook zeer op prijs. In het Sloterpark zijn in de afgelopen jaren ontwikkelingen in gang gebracht voor beter beheer. Dat proces ging in goede samenwerking met omwonenden.

Bodem Sloterpark en met name de evenementenlocatie
In een rapport van een onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren in 5 parken is te lezen dat de bodem van een deel van de evenementenlocatie in het Sloterpark zo slecht is dat een groot (Dance) evenement daar dit jaar niet plaats zou mogen vinden. Dat advies gold voordat er sprake was van Corona. Het zou moeten leiden tot een besluit dat de 3 evenementendagen voor grote festivals in het Sloterpark uit het evenementenbeleid worden geschrapt. Uw Groenvisie onderschrijft dat.

Nieuwe ontwikkelingen
Van belang is dat in deze visie gekeken wordt naar de samenhang met andere ontwikkelingen. Voor het Sloterpark speelt bij voorbeeld de gedachte dat de nieuwe Meervaart mogelijk gebouwd zou kunnen worden IN de Sloterplas.
De Zuidelijke oever van de Sloterplas is al vanaf het ontwerp door C. Van Eesteren bedoeld voor verstedelijking maar dat geldt de oever en niet het water.

Vereniging Vrienden van de Sloterplas

C. Stricker, secretaris

Zie ook:
* Zienswijze Groenvisie 2050 - juni 2020 (pdf)

Zie ook:
* Groenvisie 2050 - gemeente Amsterdam - mei 2020 (pdf)

 
Sloterplas