Zienswijze conceptwijzigingen evenementenbeleid en APV 2021


Gemeente Amsterdam
T.a.v. Stedelijk Evenementenbureau
Postbus 202
1000 AE Amsterdam

Amsterdam, 3 september 2020

Zienswijze conceptwijzigingen evenementenbeleid en APV 2021

L.S,

Betreft: Locatieprofiel Sloterpark

1. Bodem van het locatieprofiel Sloterpark


In 2019 is in opdracht van de gemeente bodemonderzoek gedaan bij een aantal groene locaties waaronder ook het Sloterpark.

Wethouder Ivens heeft uit dat rapport geconcludeerd dat evenementen in een meerderheid van de parken niet tot onherstelbare schade leiden. Maar een deel van het Sloterpark is al te ver heen. De bodem is sterk verdicht en de grasmat herstelt niet meer. Ivens neemt daarom het advies van de onderzoekers over om hier deze zomer (2020) geen festivals meer te houden.

De onderzoekbureaus schrijven in hun rapport dat er een duidelijke relatie is tussen de verdichting van de bodem, intensief gebruik van een park en de mate waarin de grasmat zich daarvan herstelt. Bij de parkonderdelen die als overbelast worden bestempeld valt op dat het vooral gaat om stukken die voor evenementen worden gebruikt.
(Parool 27.3.2020).

In de conceptwijzigingen evenementenbeleid en APV 2021 lezen we over de bodem van het Sloterpark:

"Voor de bodem dienen preventief maatregelen te worden getroffen en na afloop dient de structuur van de bodem hersteld te worden. De grasmatten moet extra aandacht krijgen, zodat deze snel herstellen (extra inzaaien, bemesten. Grasvelden dienen geheel hersteld te worden onder deskundig toezicht."

Hoe rijmt dit met de tekst uit het Parool over het bodemonderzoek?

Geen enkele verwijzing in de conceptwijzigingen naar het rapport uit 2019 en de consequenties voor evenementen in het Sloterpark.

Een ingeklonken bodem is niet herstelbaar en bij voortzettend gebruik zal de schade alleen maar toenemen. Daarmee is de locatie in het Sloterpark ongeschikt geworden voor grote evenementen.

2. Omvang locatieprofiel Sloterpark

"Het evenemententerrein wordt met blauwe contouren aangegeven op beide kaarten. Het zwarte gedeelte hoort niet bij het evenemententerrein wegens Flora en Fauna redenen. Dit gedeelte is exact aangeduid op de topografische kaart. Op de luchtfoto is te herkennen dat dit een bosschage betreft.

De rode contour is toegevoegd aan het evenemententerrein: dit gebied mag uitsluitend (eens per jaar) gebruikt worden als entree en/of bufferzone tijdens een evenement. Om gebruik te kunnen maken van dit grondgebied zijn er speciale voorwaarden opgelegd."

In het locatieprofiel 2021 wordt ook gesproken over de rode contour, maar op dat kaartje is geen rode contour aangegeven.

Ook is het gebied rond de heuvel er in 2021 bij gevoegd met de begeleidende tekst: "Rondom de heuvel in het park moeten hekken worden geplaatst, zodat bezoekers hier niet kunnen komen. Op de heuvel mogen wel beveiligers staan. In de nabijheid van de heuvel is een dubbele hekkenrij toegestaan als extra veiligheidsmaatregel."

Nu maakt u dat deel van het grote Parkeiland onderdeel van het locatieprofiel. U zet er wel bij dat dat deel maar 1x per jaar gebruikt mag worden. Dat is echter in de tekening niet duidelijk en ongetwijfeld gaan festival organisatoren in de toekomst uit van het gehele profiel.

3. De op- en afbouw van evenementen

"De op- en afbouw van evenementen met meer dan 2.000 bezoekers mag niet langer duren dan 10 dagen, tenzij anders benoemd in het profiel."

"Bij een aantal profielen/evenementen wordt afgeweken van de maximale op- en afbouwduur om overlast voor de omgeving beperken, een veilig verloop van de werkzaamheden te waarborgen of de kans op schade tijdens op- en afbouw te beperken."

Wat hebben we aan een dergelijk voorschrift?
De ervaring heeft ons geleerd dat er altijd wel een reden te bedenken valt waarom die uitbreiding nodig is.

4. Geluidsnorm

Het maximaal toegestane volume is 85 dB(C) voor grote festivals. Echter staat u nog steeds toe dat er bij bepaalde wind een meteocorrectie van 3 dB(C) toegestaan is in het Sloterpark.

Dat betekent een nóg grotere overlast voor omwonenden. Daarmee overschrijdt u uw eigen maximale norm en dat is onaanvaardbaar.

5. Bereikbaarheid OV

Hier dient ook vermeld te worden de bereikbaarheid met buslijn 69 en de metro Jan van Galenstraat. Daar komen grote groepen festivalgangers vandaan.

En bij parkeren staat er niets over het voorkomen van parkeeroverlast in de woonwijken, terwijl dat iedere keer tot grote problemen leidt. Afsluiten van nabijgelegen woonwijken heeft alleen zin als er ook verkeersregelaars aanwezig zijn.

6. Festivals buiten het locatieprofiel

Afgelopen zomer werden wij geconfronteerd met de aanvraag voor een festival op het water. Dat is buiten het locatieprofiel.

De Sloterplas is vooral bedoeld voor recreatie en evenementen in het kader van sport zijn uiteraard mogelijk, maar grote festivals met muziek zijn ongewenst op het water omdat die nog meer overlast zullen geven aan omwonenden.

Wij rekenen erop dat festivals met versterkte muziek niet worden toegestaan op de Sloterplas.


Met vriendelijke groeten

Namens het bestuur van de
Vereniging Vrienden van de Sloterplas

Tineke Stricker, secretaris

 
Sloterplas