Zienswijze concept beleidskader Hoofdgroenstructuur

College van B&W
p/a Directeur van Ruimte & Duurzaamheid
t.a.v. Hoofdgroenstructuur
Postbus 2758
1000 CT Amsterdam

Amsterdam, 9 februari 2022

Betreft: Zienswijze concept beleidskader Hoofdgroenstructuur

Geachte heer, mevrouw,

De ontwikkeling van het groen in de stad Amsterdam baart ons zorgen.

De toename van inwoners en dus woningen vraagt om meer groen dan er nu is, ook buiten de Hoofdgroenstructuur. De enorme bomenkap die er is geweest en nog steeds gaande is zonder voldoende herplant betekent een vermindering van het aantal bomen in de stad. Het groen is dus niet gewaarborgd met een Hoofdgroenstructuur.

Dit concept omschrijft alleen de Hoofdgroenstructuur en de toename daarvan t.o.v. het vorige beleidskader. We moeten echter niet vergeten dat er Ć©cht meer groen nodig is in de stad in het belang van de luchtkwaliteit, de biodiversiteit en de groene ruimte. Toename van bewoners vereist meer groen, onder meer voor de recreatie. De Hoofdgroenstructuur biedt niet voldoende groen in een stad als Amsterdam: er is meer nodig.

In het vervolg van deze zienswijze beperken wij ons verder tot het gebied Sloterplas en Sloterpark. Dit gebied is door de heer van Eesteren en mejuffrouw Mulder ontworpen als centrum van Nieuw-West en recreatiegebied voor de Amsterdammers. De Sloterplas (het blauw) en het Sloterpark (het groen) vormen samen een geheel en zijn niet los te zien van elkaar. Om die reden is het vreemd dat de Noordzijde beschermd stadsgezicht is en de Zuidwestoever oorspronkelijk groen buiten de Hoofdgroenstructuur.

In 2010 heeft het stadsdeelbestuur van Osdorp de Provincie Noord Holland gevraagd de Rode Contour, waarbinnen bebouwing mogelijk is, te verleggen van Meer en Vaart naar de Zuidwestoever van de Sloterplas. Provinciale Staten verklaarde toen: "Een stad moet zich kunnen aanpassen aan de behoefte van de bevolking, maar niet tot elke prijs! Er zijn kernwaarden die bewaakt behoren te worden. De Sloterplas is in zijn structuur en verschijningvorm een essentieel element in het concept van de Westelijke Tuinsteden. In het bijzonder de oevers en bij uitstek de stedelijke oever in Osdorp." Toch was het uiteindelijke besluit voor ons onaangenaam verrassend: DE RODE LIJN WERD IN DE SLOTERPLAS GELEGD waardoor een strook langs de oever inmiddels niet eens meer tot 'groen buiten de Hoofdgroenstructuur' gerekend wordt. De bezwaren van de VVS tegen het verleggen van de Rode Contour zijn genegeerd.

De plannen in het concept beleidskader druisen ook in tegen het behoud van cultuurhistorische waarde. Immers, het stedenbouwkundig concept van de Westelijke Tuinsteden uit 1934 is cultureel erfgoed. De structuur en verschijningsvorm van de Sloterplas zijn een essentieel element in het concept van de Westelijke Tuinsteden, helemaal waar dit het weidse zicht betreft over de Sloterplas.

In 2013 beloofde de toenmalige portefeuillehouder van Nieuw-West, Paulus de Wilt: DAT ER NIET GEBOUWD ZOU WORDEN OP DE OEVER OF IN HET WATER.

De Sloterplas en het omringende park, het landschappelijk hart van Nieuw-West zou natuurlijk in zijn geheel beschermd moeten worden. Door de Hoofdgroenstructuur van de Zuidwestelijke oever, een groot deel van het Sloterplaspark, op te offeren aan verharding en zelfs bouw maakt u uw eigen doel: "Het verhogen van de recreatieve gebruikswaarde en natuurwaarde maar ook het behoud van de cultuurhistorische waarde" zeer ongeloofwaardig. Immers, dit deel van de Sloterplas, een onlosmakelijk deel van het van Eesteren ontwerp, functioneert als ruimtelijk uitzicht op een oneindig doorlopend lijkende plas. Alleen dan maakt Amsterdam haar intenties voor het vergroenen van haar stad waar.

Kleine moeite, groot effect.

Wij hebben vragen bij kaartbeeld 3: Gebruik groene plekken. Daarin wordt vooral de Noordoever als groenblauwe hotspot gezien. Maar dat zijn de Zuidwestoever en Zuidoever natuurlijk ook. Wat is de achterliggende gedachte van deze keuze? Wat ons betreft zijn de Zuidwestoever en Zuidoever ook een groenblauwe hotspot en nadruk op groen en blauw.

We zijn blij met de maximale verhardings- en bebouwingspercentage van de parken. Het is natuurlijk wel de vraag wat als grens van het park wordt gezien. Zijn daar berekeningen van in te zien? Wordt dit aspect ook door de TAC beoordeeld? In het concept Beleidskader Hoofdgroenstructuur wordt niets gezegd over de koppeling aan beheergelden van de Hoofdgroenstructuur. Wij pleiten voor extra beheergelden naar waardevolle groene plekken voor de stad zoals het Sloterpark. Het aanstellen van een parkconciƫrge is belangrijk, maar ook extra budget voor onderhoud van het park dat inmiddels meer dan 60 jaar oud is en door de bodemverdichting en inklinking steeds meer beheer vraagt. We vinden het belangrijk deze koppeling terug te zien in het beleidskader Hoofdgroenstructuur.

De omschrijving van de waarden van een stadspark in uw concept beleidskader zouden niet anders dan kunnen leiden tot:

* Het gebied als geheel opnemen in de Hoofdgroenstructuur.
* Niet te bouwen op oevers of in het water zoals eerder beloofd aan de bewoners.
* Alle oevers bestemmen tot beschermd stadsgezicht. Dit verzoek hiertoe van erfgoedvereniging Heemschut in 2021 verdient dan ook serieus te worden genomen.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van de Vereniging Vrienden van de Sloterplas

T. Stricker, secretaris

Vereniging Vrienden van de Sloterplas
Burgemeester Cramergracht 167
1064 AM Amsterdam

www.vriendenvandesloterplas.nl
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Zie ook: Zienswijze concept beleidskader Hoofdgroenstructuur 2022.pdf

 
Sloterplas