Onderhoud én herinrichten Sloterpark Oost?

Onderhoud én herinrichten Sloterpark Oost?


Uit de Bestuurscommissie

Nieuw-West – Zelden werd zó lang over één onderwerp gesproken als op 7 maart 2018 over de herinrichting van Sloterpark Oost. Het resultaat van een volle publieke tribune met verontruste bewoners.


Door: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.


Clementine Vrooland: "Onderhoud OK, herinrichting NEE!"
Foto: Cees Fisser.

Voordat de 18 insprekers bij agendapunt 5, 'Herinrichting Sloterpark Oost', het woord kregen, wees portefeuillehouder Groen, Ronald Mauer (D66), de BC-leden er 7 maart op, dat 14 maart de laatste gelegenheid is waarop deze BC een besluit kan nemen over dit onderwerp. Want na de verkiezingen van 21 maart is het – met de komst van de nieuwe Stadsdeelcommissie [= slechts een adviescommissie voor DB en gemeenteraad; CF] – nog maar de vraag wie besluiten over de (her)inrichting van het Sloterpark mag nemen! Verder stelde Mauer voor om eerst de insprekers het woord te geven, om daarna een ambtelijke presentatie van de meest recente plannen te houden. Annette Dekker (VVD) steunde die volgorde. De insprekers zagen liever de presentatie voorafgaand aan het inspreken. Zij kregen steun van een ruime meerderheid van BC-leden, die het Ordevoorstel van Maarten van Maurik (PvdA) steunde. En zo geschiedde…

Landschapsontwerper Caroline Elbers, die sinds 2008 bij de ontwikkeling van het Sloterpark betrokken is, gaf een presentatie van het (her)inrichtingsplan voor het Sloterpark Oost. In oktober 2016 en mei 2017 zijn informatieavonden geweest, waarop omwonenden en belangenpartijen hun inbreng hebben kunnen geven. Ook is een 'second opinion' onderzoek [= een onderzoek door een andere onafhankelijke partij; CF] uitgevoerd. Bij de (her)ontwikkeling moest men rekening houden met het volgende: er is achterstallig onderhoud; het moet een park worden voor alle Amsterdammers; er is een probleem met de waterhuishouding (te nat); het park is onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur; én er moet een duurzame inrichting komen.

Per saldo komt het er op neer, dat het huidige ontwerp op zo'n twintig punten is aangepast ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp uit 2016. Echter: nog niet naar tevredenheid van de gebruikers en omwonenden van het Sloterpark Oost!

Een greep uit de 18 inspraakreacties

Inspreker Fons Verbraaken noemde het plan een "gigantische slooppartij". Volgens hem ontbreekt een tekening van de huidige situatie, waardoor het plan niet deugt. Verbraaken vraagt de BC dit herinrichtingsplan niet vast te stellen, omdat er eerst nog onderzoek gedaan moet worden naar de bodem en wateroverlast. Volgens het second opinionrapport is bomenkap onnodig en worden er "onzinnige paden" voorgesteld.

Ook Tineke Rombout, die o.a. sprak namens de Vereniging Vrienden van de Sloterplas, had "grote bezwaren tegen drie nieuwe, kaarsrechte paden in het ontwerp van de herinrichting, die het oorspronkelijke ontwerp van het park aantasten". Ook het plan om veel bomen te kappen, stuit op veel bezwaren.

Clementine Vrooland kreeg van voorzitter Marianne van der Hoek (PvdA) "twee keer 10 seconden extra spreektijd" "omdat ze twee kinderen had meegenomen…" Vrooland vertelde de vierde generatie te zijn, die opgegroeid is aan de Sloterplas. Zij vreesde dat als de BC de plannen van de ambtenaren zouden goedkeuren, er eenzelfde kaalslag zou ontstaan, "een tochtgat", als toen haar moeder met háár oma langs de Sloterplas liep. De nieuwe "asfaltpaden zullen misbruikt worden door scooters én auto's"; het zou "levensgevaarlijk" worden. Bij nader inzien bleken bomen die volgens de gemeente gekapt moesten worden omdat ze een gevaar zouden vormen, niet gevaarlijk te zijn. Kortom: "Onderhoud OK; herinrichting nee!"

Reactie BC-leden

Fred Siegel liet weten dat zijn partij, de VVD, voorstander is van het gepresenteerde plan met rechte wegen tot aan de oever, maar vroeg nog wel aandacht voor de verkeersveiligheid op de kruisingen met het doorgaande fietspad, het Christoffel Plantijnpad. Femke Schuddebeurs (CDA), zelf gebruiker van het Sloterpark, was het eens met de plannen voor het dunnen en de aanpak van het waterprobleem, maar erkende de bezwaren tegen de nieuwe paden. De "belangrijkste complimenten" gaf Paulus de Wilt (GroenLinks) aan de omwonenden die aan de bel getrokken hadden om massale bomenkap te voorkómen. Als de buurt de voorgestelde paden niet wil, hoeven die er, wat De Wilt betreft, niet te komen. Het voorliggende voorstel van het DB vond hij te vaag om mee in te stemmen.

Willem van Ham (D66) zei blij te zijn met het geld dat beschikbaar gekomen is voor achterstallig onderhoud. En de aanpassingen om meer te kunnen recreëren in de schaduw, en de aanleg van een grotere steiger, vond hij ook goed. Verder gaf hij complimenten aan de buurt, omdat door hun inbreng de plannen op zo'n 16 punten verbeterd zijn. Omdat volgens het plan een zogeheten 'blesgroep' [= groep die gaat beoordelen welke bomen gekapt kunnen worden; CF], met daarin professionals én belanghebbende bewoners wordt ingesteld, zou hij vóór het voorstel kunnen zijn. Wat Maarten van Maurik (PvdA) betreft, komt er vóór 14 maart een plan zonder rechte paden en zonder bomenkap. André Meijler (SP) vond het niet logisch "dat er al ingrijpende maatregelen voorgesteld worden, terwijl geohydrologisch onderzoek naar de bodemgesteldheid en de drainage nog moet plaatsvinden".

Als reactie verzekerde portefeuillehouder Ronald Mauer de BC dat dit plan geen vrijbrief is voor het kappen van bomen. Portefeuillehouder Openbare Ruimte, Erik Bobeldijk (SP), legde nog eens uit dat vrijwel iedereen voorstander is van het dunnen van bospercelen, maar of dit de BC-leden kan overtuigen om vóór het herinrichtingsplan te stemmen, zal 14 maart moeten blijken…

Uit: de Westerpost van 14 maart 2018.

 
Sloterplas