Bezwaren op het aanleggen van de Westtangent

Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
T.a.v. Anouk Busger en/of Martine Mooij
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam

Amsterdam, 19 januari 2016.

Bezwaren op het aanleggen van de Westtangent door de Vrienden van de Sloterplas

Omdat de Westtangent langs de randen van het Sloterplaspark van Sloterdijk naar Schiphol rijdt willen we als belanghebbenden bezwaar maken tegen de plannen zoals voorgesteld door de gemeente en stadsregio voor de Slotermeerlaan-zuid, Meer en Vaart-noord en Meer en Vaart-midden.

Asfaltvlakte van de geplande Westtangent op Meer en Vaart ter hoogte van de Sloterplas.

Te grote investering
In het algemeen vinden we een te verwachten investering van 35 miljoen euro (zie investeringsagenda stadsregio) niet in verhouding tot het resultaat: een verkorting van de reistijd tussen Sloterdijk en Schiphol met 10 minuten. Wij zien dit geld liever besteed aan het vergroenen van Nieuw-West, het opknappen van het Sloterpark of aan het ontmoedigen van het autogebruik rondom de Sloterplas. Een goede verbinding met Schiphol is overigens al aanwezig: via trein, tram en bus. Veel bewoners van Nieuw-West hebben zich juist in ons stadsdeel gevestigd omdat Schiphol zo goed te bereiken is. Beter hoeft niet. Kunt u inzichtelijk maken binnen welke termijn de investering van 35 miljoen terugverdiend wordt? En op welke wijze dit gebeurt?

Toekomst Westtangent
In aansluiting op bovenstaande punt willen we de Stadsregio nog het volgende meegeven. In Nieuw-West is ook ter hoogte van de Burgemeester Röellstraat een vrij liggende busbaan gemaakt. Deze wordt nauwelijks gebruikt. Zonde van de investering, verslechtering van het groene en duurzame karakter van Nieuw-West. Welke garantie geeft u op het toekomstige gebruik van de vrij liggende busbaan? Weegt dit op tegen de investering?

Kap van bomen
In de door ons bekeken profielen zien we dat veel bestaande bomen gekapt worden. In de Slotermeerlaan zuid zien we 10 bomen die gekapt worden. In het profiel van Meer en Vaart noord zien we dat 30 bomen gekapt worden. Het zijn volwassen bomen die op dit moment veel CO2 en fijnstof in onze woonomgeving wegvangen (verbetering luchtkwaliteit). Deze bomen verbeteren daarnaast de omgevingskwaliteit (minder wind), geven de woningen meer waarde (vastgoedstijging). Door de kap van de bomen zal er economisch verlies worden geleden. We willen graag inzicht krijgen in de waardevermindering van het vastgoed en het klimaat en we willen weten op welke wijze de stadsregio deze waardevermindering voor de bewoners gaat compenseren.

Overigens willen we u nog meegeven dat deze compensatie niet op korte termijn in de directe omgeving kan plaatsvinden: beide buurten zijn kort geleden heringericht. Een aanpassing van deze herinrichting met 40 bomen erbij lijkt ons een grote aanpassing van het groen in de buurt en weer veel extra geld kosten (inspraakavonden waar de bomen komen, aanpassen groenplannen, hernieuwde voorbereiding grond enzovoorts).

Vermindering oppervlakte groene bermen en verslechtering waterbeheersing stadsdeel.
De Westtangent wordt in een aantal profielen als extra (brede) asfaltbaan in een middenberm gelegd. Dit betekent dat grote oppervlakten groene berm of half verharde trambaan geasfalteerd worden. Dit is een extra belasting van het hemelwaterriool: asfalt laat geen water door, dit in tegenstelling tot de groene bermen en de open trambaanverharding. Dat is niet duurzaam. Dit past ook niet in het beleid van de stad Amsterdam (zie programma Rainproof). Op welke wijze lost de aanleg van de Westtangent de waterafvoer op? Wat zijn daarvan de meerkosten per jaar? Wie gaat dat betalen?

Ligging Westtangent aan de Sloterplas
De zuidoever van de Sloterplas is ooit gedacht als een ontspannen, lage landschappelijke oever in tegenstelling tot de formele hoge oever aan de noordkant. Het plan van de Westtangent zoals u voorstelt past in materiaal, schaal niet bij deze lage zuidoever van de Sloterplas. De Westtangent gaat op de door u voorgestelde wijze een barrière voor de bereikbaarheid van de oever voor de buurt betekenen. De toename van het aantal busritten en de hogere snelheid van de bus zullen de geluidsoverlast voor de recreant aan de plas doen toenemen. Kunt u aangeven op welke wijze de barrière werking van de door u voorgestelde ontwerp van de Westtangent gelijk blijft of minder wordt dan de huidige situatie van tram en wegen. En kunt u aangeven op welke wijze de geluidshinder voor de recreant aan de Sloterplasoever gelijk blijft of minder wordt?

Bestuur van de
Vereniging Vrienden van de Sloterplas

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 
Sloterplas