Zienswijze van de V.V.S. op het Ontwerp Structuurvisie Amsterdam 2040

 

Aan de Gemeenteraad van Amsterdam
p/a de directeur van de Dienst Ruimtelijke Ordening
Postbus 2758
1000 CT Amsterdam


Amsterdam, 12 mei 2010


Betreft: Zienswijze van de Vereniging Vrienden van de Sloterplas op het Ontwerp Structuurvisie Amsterdam 2040.Geachte dames en heren,


Het bestuur van de Vereniging Vrienden van de Sloterplas (V.V.S.) wil graag haar zienswijze op het Ontwerp Structuurvisie Amsterdam 2040 aan u voorleggen.


Sloterplas en Sloterpark
Wij richten ons in deze zienswijze met name op de visie op de Sloterplas en het Sloterpark in Nieuw-West. Voor wij op de details ingaan willen wij hier benadrukken dat gelijkschakeling van het Sloterpark met andere parken, als het gaat om ‘intensiever gebruik groen in en om de stad’, niet opgaat.
Het Sloterpark bestaat grotendeels uit oevers, gelegen rond de Sloterplas. Het zicht op, en het gebruik van, het water is de essentie van het park.

De Sloterplas met oevers en het Sloterpark zijn niet alleen onderdeel van de Hoofdgroenstructuur, maar ook het grootste en belangrijkste erfgoed van de Westelijke Tuinsteden. Dit laatste is in 2008 erkend door Bureau Monumenten & Archeologie door de Sloterplas en haar oevers een plek in de Top 100 van wethouder Herrema te geven. Helaas heeft dit (nog) niet geleid tot een monumentenstatus.

Wij kunnen ons vinden in de typering Stadspark voor het Sloterpark, met dien verstande, dat de uitgangspunten voor een stadspark, zoals te vinden op pagina 248, worden gehanteerd.

Voorstel Hoofdgroenstructuur 2020 (zie kaart blz. 242-243)
De typering 'groen buiten de Hoofdgroenstructuur' voor de Zuidwestoever (Cornelis Lelylaan / Meer en Vaart) zou om voorgaande redenen weer gewijzigd dienen te worden als behorend tot de Hoofdgroenstructuur. Ook zijn wij het niet eens met de aantasting van de status van Hoofdgroenstructuur van de Noordoever.

Zuidwestoever
De stelling dat Sloterplas en –park in samenhang ontwikkeld moet worden met de centrumontwikkeling Osdorpplein wijzen wij af (blz.51).
Het standpunt van Provinciale Staten dat de rode contour aan de Osdorpse oever (Zuidwestoever) op enige afstand van het water dient te liggen (aan de west- en zuidzijde van de straat) kunnen wij daarom geheel onderschrijven.

Noordoever
De Noordoever, aangeduid als 'Metropolitane plek' met een rode ster op café Oostoever, baart ons zorgen (visiekaart Amsterdam 2040, blz. 36-37).
De uitgangspunten voor een 'Stadspark', zoals omschreven op pagina 248, sluiten bebouwing uit die geen relatie heeft met recreatie in het groen en aan het water. De twee scenario’s voor de Noordzijde beantwoorden hier niet aan en worden door ons dan ook afgewezen (blz. 52-53). Een hotel, bioscoop, theater, tentoonstellingsgebouw of sporthal, is geen passende invulling voor de oevers van de Sloterplas. Zij belemmeren het vrije zicht op het water en genereren bovendien toename van autoverkeer met bijbehorende behoefte aan parkeerplaatsen. Sommige elementen, zoals een groene boulevard met ruimte voor kunst, renovatie van het haventje en uitbreiding van het strandje naar de landtong lijken ons betere ontwikkelingen

Geen evenemententerrein
De Vereniging Vrienden van de Sloterplas heeft het manifest van het Milieucentrum Amsterdam  'Maak van een park geen evenemententerrein' mede ondertekend. Sloterpark en Sloterplas lenen zich zelfs slechter dan andere parken voor grote evenementen. Het grote wateroppervlak werkt als geluidsversterker en de hoge bebouwing aan de noordelijke en zuidwestelijke oevers als klankkast. De omringende open bebouwing houdt het geluid niet tegen, zodat deze combinatie van factoren in een wijde omgeving in de Westelijke Tuinsteden, afhankelijk van de windrichting, tot geluidsoverlast voor veel omwonenden leidt.

Terrein Sloterparkbad
Wij adviseren de oevers van het terrein bij het Sloterparkbad openbaar toegankelijk te maken, zodat het 'Rondje Sloterplas' aan waarde zou winnen.

Sportpark Ookmeer
De verbinding van de Sloterplas, als kop van de Sloterscheg, met de Osdorper polders (de toekomstige Tuinen van West), zou met de voorgestelde verbetering van grote sportparken, toegepast op het tussenliggende Sportpark Ookmeer, zeer verbeteren.

De 'Sportparken Nieuwe Stijl' (blz.146-157) met  'aansluiting op recreatieve fiets- en wandelroutes', de 'toevoeging van hoogwaardig groen' en 'een grotere openbaarheid van sportvoorzieningen' sluiten voorbeeldig aan op het 'Masterplan Sloterplasgebied' uit 2003. Wij pleiten voor de realisatie van de adviezen uit dat plan.


Samengevat


* Het grotendeels uit oevers bestaande Sloterpark sluit hoogstedelijke ontwikkelingen uit.

* De Hoofdgroenstructuur geldt voor alle oevers van de Sloterplas en er wordt geen uitzondering in de regelgeving voor de Hoofdgroenstructuur in dit gebied toegestaan.

* Tegen de benaming 'Stadspark' hebben wij geen bezwaar mits de typering op pagina 248 wordt gevolgd.

* Als evenemententerrein is het Sloterpark absoluut ongeschikt.

* Wij adviseren de oevers van het terrein bij het Sloterparkbad openbaar te maken.

* Voor de verbetering van de Sloterscheg als geheel adviseren wij het Sportpark Ookmeer versneld als 'Sportpark Nieuwe Stijl' in te richten.


Wij verwachten onze aanbevelingen terug te zien in de definitieve structuurvisie.

Wij zijn verheugd over het voornemen van het stadsdeelbestuur Nieuw-West om, samen met de bewoners, tot een uitwerking voor het totale Sloterplasgebied te komen.

Namens de Vereniging Vrienden van de Sloterplas,


Harriët Haakma Wagenaar, voorzitter

 
Sloterplas