Renovatie Sloterpark Oost

Renovatie Sloterpark Oost


Inmiddels hebben alle indieners van de ruim 200 inspraakreacties op het herinrichtingsplan een brief ontvangen waarin met redenen omkleed vermeld wordt dat er nog geen inhoudelijke reactie is meegestuurd. Wel hoe het proces verder gaat verlopen.

Gezonde eiken met veldesdoorns.

Omdat er heel veel tegenstand is tegen het herinrichtingsplan is de ambtelijke projectgroep uitgebreid en is er een begeleidingscommissie ingesteld bestaande uit onze vereniging (500 leden), Vereniging Huiseigenaren Slotervaart (300 leden) en Buren van het Sloterpark (bewoners die direct aan het park wonen). Het doel is om gezamenlijk tot een goed plan te komen.

Alvorens verder te gaan met wijzigingsvoorstellen heeft het Dagelijks Bestuur besloten om een second opinion te vragen op de oorspronkelijke kapaanvraag. In eerste instantie hadden wij hier moeite mee omdat dit onderzoek zou worden beperkt tot de bomen uit de kapaanvraag. Wij zijn van mening dat men eigenlijk alles moet laten onderzoeken.

Inmiddels hebben we kennisgemaakt met een door de projectgroep voorgedragen bosexpert die de second opinion gaat uitvoeren. De expert doorbrak de impasse. Hij had het park bekeken en was bereid direct zijn second opinion te geven: "Het bos ziet er goed uit. Er is op basis van vitaliteit geen argument voor kap. Behalve sommige iepen. De eiken zijn buitengewoon gezond."

"Er moet in een enkel geval, hier en daar wel wat gebeuren".


Voor ons is de meest belangrijke vraag: Hoe kan het boskarakter van ons park behouden blijven.


Op verzoek van de expert zijn wij met hem, VHS en de Buren van het Sloterpark, het bos ingegaan. Het blijkt dat de bospercelen hoofdzakelijk bestaan uit eiken met onderbegroeiing van veldesdoorns. Hoewel grote delen ervan in de winter onder water staan, lopen de bomen eigenlijk geen gevaar. Dunning kan betekenen dat naastgelegen bomen mooier dikker kunnen worden. Het nadeel van een struikenzoom langs de bospercelen is dat de beleving van een bos wegvalt.

Vanuit de projectgroep vernamen wij dat de ontwerpers het herinrichtingsplan intussen hebben herzien. De leden van het Dagelijks Bestuur en ambtenaren gaan er nu naar kijken en het misschien nog aanpassen. Dan krijgen wij het eindelijk te zien. Wederom hebben we aangegeven het te betreuren dat we niet (lijfelijk) betrokken zijn bij het aanpassen van het ontwerp. Nu krijgen we straks weer een plan onder ogen waarop we pas achteraf kunnen reageren.

Inmiddels is door de betrokken portefeuillehouders toegezegd dat er nog in januari, vóór de besluitvorming, 2 x een overleg plaatsvindt met de begeleidingsgroep over de concept wijzigingsvoorstellen.

Uit: de VVS-nieuwsbrief van december 2017.

 
Sloterplas