Zaterdag 20 april Algemene Ledenvergadering om 14.00 uur in Huis van de Wijk de Honingraat aan de Slotermeerlaan 103

De volgende stukken zijn aan de orde:

De Vereniging Vrienden van de Sloterplas (VVS) is op 4 juni 2003 te Amsterdam opgericht door een aantal actieve bewoners rond de Sloterplas, afkomstig uit de wijken Slotermeer, Slotervaart en Osdorp. Doel van de vereniging is op te komen voor het behoud en het versterken van het karakter van de Sloterplas en het Sloterpark zoals is ontworpen en uitgevoerd in het kader van het Algemeen Uitbreidings Plan (AUP) van Cornelis van Eesteren uit 1934.

De Sloterplas
De Sloterplas is ontworpen als recreatieplas en gegraven tussen 1948 en 1956. Ten behoeve van de zandwinning voor de aanleg van de Westelijke Tuinsteden werd de plas uitgegraven tot een diepte van circa 30 meter. De vruchtbare bovenlaag is gebruikt voor het Sloterpark, aangelegd tussen 1957 en 1974. Sindsdien is het een geliefd recreatie- en groengebied in Amsterdam-West.

Statuten
Als gevolg van de plannen voor en de uitvoering van de Stedelijke Vernieuwing sinds 1999 staat de opzet en het karakter van het gebied onder druk. Om het doel, zoals verwoord in de statuten van de VVS: “de zorg voor de instandhouding en verbetering van de Sloterplas te Amsterdam Nieuw-West en de daaromheen gelegen parken, alsmede de bescherming van de natuur in dat gebied”, zo goed mogelijk tot uitvoering te brengen onderneemt de VVS een aantal activiteiten.

Activiteiten
Hiertoe behoren het onderhouden van contacten met de gemeente en stadsdelen over de Sloterplas en het Sloterpark, het geven van commentaar en inspraak op plannen, het informeren van de leden van de VVS door middel van een vier keer per jaar verschijnende nieuwsbrief, het onderhouden van contacten met de leden door het houden van excursies en lezingen en het onderhouden van relaties met collega-organisaties. De VVS is onder andere aangesloten bij Eigenwijks en het Parkenoverleg Amsterdam. Ook is een website opgezet om nieuws en informatie te verschaffen aan allen die daarvoor belangstelling hebben.

Bestuursleden (2023)
* Harriët Haakma Wagenaar (voorzitter)
* Tineke Stricker (secretaris)
* Maikel van Leeuwen
* Tineke Rombout
* Mirjam Koevoet

Het bestuur van de V.V.S. in 2022.
Staand van links naar rechts: Mirjam Koevoet, Tineke Stricker en Maikel van Leeuwen. Zittend van links naar rechts: Emmy Groot (afgetreden in 2023), Harriët Haakma Wagenaar en Tineke Rombout.
Foto: Erik Swierstra; 23 april 2022.

Statuten
De eerste twee artikelen uit de statuten zijn:

NAAM EN ZETEL
Artikel 1.
1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Vrienden van de Sloterplas en wordt verder in deze statuten aangeduid met: “de vereniging”.
2. De vereniging heeft haar zetel te Amsterdam.

DOEL EN MIDDELEN
Artikel 2.
1. De vereniging heeft ten doel:
de zorg voor de instandhouding en verbetering van de Sloterplas te Amsterdam-West en de daaromheen gelegen parken, alsmede de bescherming van de natuur in dat gebied.
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. de verhoging van de betrokkenheid van de leden en van derden bij de Sloterplas en de daaromheengelegen park- en natuurterreinen;
b. het verhogen van inzicht in de natuur bij haar leden en derden;
c. de belangen die zij voorstaat naar buiten uit te dragen;
d. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande, in de ruimste zin genomen, in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Lees verder voor de complete statuten (pdf) >>